1 مامىر بىرلىك كۇنى سەناريي بالاباقشادا

1 مامىر – قازاقستاندا اتاپ وتىلەتىن قازاقستان حالىقتارىنىڭ بىرلىگى كۇنىنە ارنالعان بالاباقشا ءىس-شاراسىنىڭ سەنارييىن ۇسىنامىن. بۇل مەرەكە قازاقستاننىڭ ەتنوستىق الۋان تۇرلىلىگىن جانە حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى، تاتۋلىقتى ماداقتاۋعا باعىتتالعان.

تاقىرىبى: "ءبىز بىرگەمىز: ارتۇرلىلىكتە – بىرلىك!"

ماقساتى:

 • بالالاردىڭ ءارتۇرلى مادەنيەتتەر مەن داستۇرلەر تۋرالى ءبىلىمىن كەڭەيتۋ.
 • ءارتۇرلى ەتنوستار اراسىنداعى تاتۋلىقتىڭ جانە بىرلىكتىڭ ماڭىزدىلىعىن ءتۇسىندىرۋ.
 • تولەرانتتىلىق پەن ءوزارا قۇرمەت سەزىمدەرىن دامىتۋ.

ءىس-شارانىڭ سەنارييى:

1. كىرىسپە ءبولىم:

 • تاربيەشىنىڭ ءسوزى: تاربيەشى بالالارعا قازاقستان حالىقتارىنىڭ بىرلىگى كۇنىنىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى ايتادى، ولاردى مەرەكەمەن قۇتتىقتايدى.

2. نەگىزگى ءبولىم:

 • الەمنىڭ ءارتۇرلى بۇرىشتارى: بالالار الەمنىڭ ءارتۇرلى ەلدەرىنەن كەلگەن بالالاردىڭ كەيىپكەرلەرىن سومدايدى، ءاربىرى ءوز ەلىنىڭ قىسقاشا تانىستىرىلىمىن جاسايدى.
 • بي جانە اندەر: ءار توپ بەلگىلى ءبىر ەلدىڭ ءبيىن نەمەسە ءانىن ورىندايدى، مۇنىڭ ارقىلى بالالار ءارتۇرلى مادەنيەتتەرمەن تانىسادى.
 • كورمە: بالالار وزدەرىنىڭ سۋرەتتەرى مەن قولونەر جۇمىستارىن كورسەتەدى، ولار ءارتۇرلى مادەنيەتتەرگە ارنالعان.

3. ويىندار جانە بەلسەندىلىكتەر:

 • "ءبىزدىڭ الەم" گلوبۋس ويىنى: بالالار گلوبۋس ارقىلى ءارتۇرلى ەلدەردى تابۋعا تىرىسادى.
 • "دوستىق كوپىرى" ويىنى: بالالار قولدارىن ۇستاسىپ، سيمۆوليكالىق "دوستىق كوپىرىن" قۇرادى.

4. قورىتىندى ءبولىم:

 • تاربيەشىنىڭ قورىتىندى ءسوزى: تاربيەشى بالالارعا بۇگىنگى ءىس-شارانىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى ايتادى، بارلىق حالىقتار مەن مادەنيەتتەردىڭ بىر-بىرىنە دەگەن قۇرمەت پەن تولەرانتتىلىقتىڭ ماڭىزىن ەسكە سالادى.
 • بالالاردى ماراپاتتاۋ: بارلىق بالالارعا كىشىگىرىم سىيلىقتار نەمەسە ماقتاۋ قاعازدارى بەرىلەدى.

بۇل سەنارييدى ءوز قالاۋىڭىزعا ساي وزگەرتە الاسىز، قوسىمشا ويىندار نەمەسە قىزىقتى فاكتىلەر قوسۋعا بولادى. ماڭىزدىسى – بالالارعا ءارتۇرلى مادەنيەتتەر مەن حالىقتاردىڭ بىرلىگىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ۇيرەتۋ.

You Might Also Like