8 ناۋرىز قۇتتىقتاۋ قىزدارعا

قىمباتتى قىزدار!

بۇگىنگى كەرەمەت كۇن، 8 ناۋرىز – سەندەردەي نازىك جانداردىڭ مەرەكەسى. بۇل كۇنى ءاربىر قىزدىڭ جۇزىندە كۇلكى جارقىراپ، كوڭىلدەرى كوكتەمنىڭ جادىراعان شۋاعىمەن تولسىن!

سەندەردىڭ ءارقايسىسىڭ وزىڭدىك ەرەكشە قاسيەتتەرىڭمەن، تالانتتارىڭمەن جانە ارماندارىڭمەن ءبىزدىڭ ومىرىمىزگە جارىق اكەلەسىڭدەر. سەندەردىڭ كۇلكىلەرىڭ، ارمان-ماقساتتارىڭ جانە ەرلىكتەرىڭ ءارقاشان بىزگە شابىت بەرەدى.

بۇل مەرەكەدە سەندەرگە شەكسىز باقىت، دەنساۋلىق جانە ومىرلىك جولدارىڭدا كەزدەسەتىن بارلىق جاقسىلىقتاردى تىلەيمىن. ءار كۇنىڭىز كوكتەمنىڭ جاڭا گۇلدەرى سياقتى جارقىن جانە تولىق نۇرعا بولەنسىن.

سەندەردىڭ جاسامپازدىقتارىڭىز بەن جەتىستىكتەرىڭىزگە شەكسىز قۋانىشپەن قارايمىن. مەرەكەڭىز قۇتتى بولسىن، ارۋلار!

 

8 ناۋرىز قۇتتىقتاۋ قىزدارعا تيلەك كۋتتى بولسىن كىزدارگا كۋتتىكتاۋ

You Might Also Like