8 ناۋرىز – حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان تاقپاق


8 ناۋرىز – حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان تاقپاق:

 

ءومىر گ ۇلى، جارىق كۇنىم – ايەل،

قۇرمەتكە لايىق، مەيىرىمدى بەينە.

8 ناۋرىز كۇنى ارنايمىز سالەم،

ءار ءۇيدىڭ شامشىراعى، جۇرەك جىلۋى سەندە.

 

انالار، اپكەلەر، قارىنداستارىمىز،

قايراتتى، باتىل دا اسەم قاسيەتتىڭ جارشىسى.

ءار كۇنىڭىز شۋاقتى، باقىتتى بولسىن،

8 ناۋرىز – مەيىرىم، ماحاببات سىرشىسى.

 

جىلى ءسوز، جاناشىر قولداۋ – سىزدەن،

قۋانىش پەن قايعىدا دا بىرگەمىز ءبىز بەن.

8 ناۋرىزدا قۇتتىقتايمىز شىن جۇرەكتەن،

ايەلدەر، سىزدەرگە باقىت، جۇرەگىمىز سىزبەن!

 

 

***

 

 

8 ناۋرىز تاقپاقتارى

حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى تاقپاقتار

8 ناۋرىزعا ارنالعان ولەڭدەر

ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان تىلەكتەر

8 ناۋرىزعا ارنالعان شىعارمالار

حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قۇتتىقتاۋلار

8 ناۋرىزعا ارنالعان ادەبيەت

ايەلدەر كۇنىنە ەرەكشە تىلەكتەر

8 ناۋرىز بالالار تاقپاقتارى

حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى ولەڭدەرى

You Might Also Like