ەر ازاماتتىڭ ءۇش جۇرتى

قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرى بويىنشا ءار ازاماتتىڭ ءۇش جۇرتى بولادى. ولار: ءوز جۇرتى، ناعاشى جۇرتى جانە قايىن جۇرتى. بۇل ۇش جۇرت تا جاناشىر، سۇيەنىش، قورعانىش بولىپ سانالادى. قازاق حالقى بۇل ءۇش جۇرتقا بىلاي باعا بەرگەن.

ءوز جۇرتىڭ - كۇنشىل، بار بولساڭ كورە المايدى، جوق بولساڭ بەرە المايدى، جاقسى بولساڭ كۇندەيدى، جامان بولساڭ جۇندەيدى.

قايىن جۇرتىڭ - ءمىنشىل، قولىڭنىڭ ۇزىندىعىنا قارايدى، جاعاڭنىڭ قىزىلدىعىنا قارايدى. بەرسەڭ جاعاسىڭ، بەرمەسەڭ داۋعا قالاسىڭ.

ناعاشى جۇرتىڭ - سىنشىل، جاقسىلىعىڭا سۇيىنەدى، جاماندىعىڭا كۇيىنەدى. ءارقاشان تىلەۋىڭدى تىلەيدى، تىلەۋقور، قامقورشى بولادى.

بۇل ايتىلعاندار بەكەر ەمەس، شىندىعى بار نارسەلەر.

تۋىستىق نەگىز بەن اتاۋلار وسى ءۇش جۇرتتان باستالىپ، جاقىندىق قاتىناس اعايىن، تۋىس، ناعاشىلى-جيەندى، ىلىك، جاماعايىن، جەكجات، جۇراعات، قۇداندالى دەپ اتالادى. مۇنىڭ بارلىعى تۋىستىق اتاۋلار دەپ اتالادى.

قازاقتار ءۇش جۇزگە، تايپالارعا، رۋلارعا بولىنگەنىمەن، ءبىرىن-بىرى بوتەن ساناماعان. "سۇراسا كەلە قارىن بولە شىعارمىز"، - دەپ ءاتى-جونىن، تۋىستىق قاتىناسىن دا سۇراستىرىپ، ءبىلىپ وتىرۋ داستۇرگە اينالعان.

"مىڭنىڭ ءتۇسىن بىلگەنشە، ءبىردىڭ اتىن ءبىل"، - دەيدى. بۇل - قازاق ءۇشىن بۇلجىماس زاڭ.


You Might Also Like