جيىنتىق باعالاۋ تجب، بجب، سوچ، سور جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ

جيىنتىق باعالاۋ تجب، بجب، سوچ، سور جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار مۇعالىمدەرگە

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار 3-سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارىنا «جاراتىلىستانۋ» ءپانى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى جوسپارلاۋ، ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋگە كومەك قۇرالى رەتىندە قۇراستىرىلعان. بۇل ۇسىنىستار (قازاق تىلىندە ءبىلىم بەرەتىن) باستاۋىش سىنىپتىڭ (1-4 سىنىپتارى) «جاراتىلىستانۋ» ءپانى بويىنشا وقۋ باعدارلاماسى جانە وقۋ جوسپارىنىڭ نەگىزىندە دايىندالعان.

باعالاۋ تاپسىرمالارى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردا بولىمدەر مەن ورتاق تاقىرىپتار بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى وتكىزۋگە ارنالعان باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن دەسكريپتورلارى بار تاپسىرمالار ۇسىنىلعان. بۇل تاپسىرمالار مۇعالىمدەرگە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ توقسان بويىنشا جوسپارلانعان وقۋ ماقساتتارىنا جەتۋ دەڭگەيىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

1-توقسان

 • «ءتىرى تابيعات. وسىمدىكتەر» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: وسىمدىكتەردىڭ تۇرلەرى مەن ولاردىڭ تىرشىلىگى تۋرالى تۇسىنىك بەرەدى.
 • «ءتىرى تابيعات. جانۋارلار» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: جانۋارلاردىڭ تۇرلەرى مەن ولاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ورتاسى تۋرالى اقپارات بەرەدى.
 • 1-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

2-توقسان

 • «ءتىرى تابيعات. ادام» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: ادام اعزاسىنىڭ قۇرىلىمى مەن فۋنكسيالارى تۋرالى مالىمەت بەرەدى.
 • «زاتتار جانە ولاردىڭ قاسيەتتەرى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: زاتتاردىڭ قاسيەتتەرى مەن ولاردىڭ قولدانىلۋىن قاراستىرادى.
 • 2-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

3-توقسان

 • «زاتتار جانە ولاردىڭ قاسيەتتەرى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: زاتتاردىڭ قۇرىلىمى مەن قاسيەتتەرىن زەرتتەيدى.
 • «جەر جانە عارىش» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: جەردىڭ قۇرىلىمى مەن عارىشتاعى ورنىن تۇسىندىرەدى.
 • «تابيعات فيزيكاسى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: تابيعاتتاعى فيزيكالىق قۇبىلىستاردى قاراستىرادى.
 • 3-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

4-توقسان

 • «تابيعات فيزيكاسى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: فيزيكالىق قۇبىلىستار مەن ولاردىڭ تابيعاتتاعى كورىنىستەرىن تۇسىندىرەدى.
 • 4-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

باعالاۋ كريتەرييلەرى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردا باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن دەسكريپتورلارى بار تاپسىرمالار ۇسىنىلعان. بۇل باعالاۋ كريتەرييلەرى مۇعالىمدەرگە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ وقۋ جەتىستىكتەرىن ءدال جانە وبەكتيۆتى تۇردە باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

قورىتىندى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمدەرىنە، مەكتەپ اكىمشىلىگىنە، ءبىلىم بەرۋ ءبولىمىنىڭ ادىسكەرلەرىنە، كريتەريالدى باعالاۋ بويىنشا مەكتەپ جانە وڭىرلىك ۇيلەستىرۋشىلەرىنە، سونداي-اق باسقا دا مۇددەلى تۇلعالارعا ارنالعان.

رەسمي رەسۋرستاردى قولدانۋ

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردى دايىنداۋ بارىسىندا رەسمي ينتەرنەت-سايتتارداعى قولجەتىمدى رەسۋرستار (سۋرەتتەر، فوتوسۋرەتتەر، ماتىندەر، اۋديو جانە بەينەماتەريالدار) قولدانىلدى.

مازمۇنى

1 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «ءتىرى تابيعات. وسىمدىكتەر» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «ءتىرى تابيعات. جانۋارلار» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 1-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

2 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «ءتىرى تابيعات. ادام» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «زاتتار جانە ولاردىڭ قاسيەتتەرى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 2-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

3 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «زاتتار جانە ولاردىڭ قاسيەتتەرى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «جەر جانە عارىش» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «تابيعات فيزيكاسى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 3-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

4 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «تابيعات فيزيكاسى» ءبولىمى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 4-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

بۇل ادىستەمەلىك قۇرال مۇعالىمدەرگە 3-سىنىپ «جاراتىلىستانۋ» ءپانى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى ءتيىمدى جوسپارلاۋ جانە وتكىزۋگە كومەكتەسەدى.

 

جيىنتىق باعالاۋ جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ، تجب جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ، بجب جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ، سوچ جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ، سور جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ

جيىنتىق باعالاۋ جاراتىلىستانۋ 3 سىنىپ سكاچات.pdf

You Might Also Like