جيىنتىق باعالاۋ تجب، بجب، سوچ، سور قازاق ءتىلى 2 سىنىپ (وقىتۋ قازاق تىلىندە)

جيىنتىق باعالاۋ تجب، بجب، سوچ، سور قازاق ءتىلى 2 سىنىپ (وقىتۋ قازاق تىلىندە)

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار مۇعالىمدەرگە

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار 2-سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارىنا «قازاق ءتىلى» (وقىتۋ قازاق تىلىندە) ءپانى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى جوسپارلاۋ، ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋگە كومەك قۇرالى رەتىندە قۇراستىرىلعان. بۇل ۇسىنىستار باستاۋىش سىنىپتىڭ (2-4 سىنىپتارى) «قازاق ءتىلى» (وقىتۋ قازاق تىلىندە) ءپانى بويىنشا وقۋ باعدارلاماسى جانە وقۋ جوسپارىنىڭ نەگىزىندە دايىندالعان.

باعالاۋ تاپسىرمالارى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردا بولىمدەر مەن ورتاق تاقىرىپتار بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى وتكىزۋگە ارنالعان باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن دەسكريپتورلارى بار تاپسىرمالار ۇسىنىلعان. بۇل تاپسىرمالار مۇعالىمدەرگە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ توقسان بويىنشا جوسپارلانعان وقۋ ماقساتتارىنا جەتۋ دەڭگەيىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

1-توقسان

 • «ءوزىم تۋرالى» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: وقۋشىلاردىڭ ءوزىن-وزى تانىستىرۋ، جەكە تۇلعا رەتىندە قالىپتاسۋ داعدىلارىن باعالايدى.
 • «مەنىڭ وتباسىم جانە دوستارىم» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: وتباسى جانە دوستار تۋرالى بىلىمدەرىن تەكسەرەدى.
 • 1-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

2-توقسان

 • «مەنىڭ مەكتەبىم» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: مەكتەپ تۋرالى بىلىمدەرىن باعالايدى.
 • «مەنىڭ تۋعان ولكەم» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: تۋعان ولكە تۋرالى بىلىمدەرىن تەكسەرەدى.
 • 2-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

3-توقسان

 • «دەنى ساۋدىڭ – جانى ساۋ» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: دەنساۋلىق جانە ونىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى بىلىمدەرىن باعالايدى.
 • «ءسالت-داستۇر جانە اۋىز ادەبيەتى» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: قازاق حالقىنىڭ سالت-داستۇرلەرى مەن اۋىز ادەبيەتى تۋرالى بىلىمدەرىن تەكسەرەدى.
 • 3-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

4-توقسان

 • «قورشاعان ورتا» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: قورشاعان ورتا جانە تابيعات تۋرالى بىلىمدەرىن باعالايدى.
 • «ساياحات» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: ساياحاتتاۋ جانە جاڭا جەرلەردى تانۋ تۋرالى بىلىمدەرىن تەكسەرەدى.
 • 4-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

باعالاۋ كريتەرييلەرى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردا باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن دەسكريپتورلارى بار تاپسىرمالار ۇسىنىلعان. بۇل باعالاۋ كريتەرييلەرى مۇعالىمدەرگە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ وقۋ جەتىستىكتەرىن ءدال جانە وبەكتيۆتى تۇردە باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

قورىتىندى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمدەرىنە، مەكتەپ اكىمشىلىگىنە، ءبىلىم بەرۋ ءبولىمىنىڭ ادىسكەرلەرىنە، كريتەريالدى باعالاۋ بويىنشا مەكتەپ جانە وڭىرلىك ۇيلەستىرۋشىلەرىنە، سونداي-اق باسقا دا مۇددەلى تۇلعالارعا ارنالعان.

رەسمي رەسۋرستاردى قولدانۋ

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردى دايىنداۋ بارىسىندا رەسمي ينتەرنەت-سايتتارداعى قولجەتىمدى رەسۋرستار (سۋرەتتەر، فوتوسۋرەتتەر، ماتىندەر، اۋديو جانە بەينەماتەريالدار) قولدانىلدى.

مازمۇنى

1 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «ءوزىم تۋرالى» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «مەنىڭ وتباسىم جانە دوستارىم» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 1-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

2 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «مەنىڭ مەكتەبىم» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «مەنىڭ تۋعان ولكەم» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 2-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

3 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «دەنى ساۋدىڭ – جانى ساۋ» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «ءسالت-داستۇر جانە اۋىز ادەبيەتى» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 3-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

4 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «قورشاعان ورتا» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «ساياحات» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 4-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

بۇل ادىستەمەلىك قۇرال مۇعالىمدەرگە 2-سىنىپ «قازاق ءتىلى» ءپانى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى ءتيىمدى جوسپارلاۋ جانە وتكىزۋگە كومەكتەسەدى.

 

جيىنتىق باعالاۋ قازاق ءتىلى 2 سىنىپ، تجب قازاق ءتىلى 2 سىنىپ، بجب قازاق ءتىلى 2 سىنىپ، سوچ قازاق ءتىلى 2 سىنىپ، سور قازاق ءتىلى 2 سىنىپ

 

جيىنتىق باعالاۋ قازاق ءتىلى 2 سىنىپ.pdf

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما