جيىنتىق باعالاۋ تجب، بجب، سوچ، سور ساۋات اشۋ 1 سىنىپ

جيىنتىق باعالاۋ تجب، بجب، سوچ، سور ساۋات اشۋ 1 سىنىپ

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار مۇعالىمدەرگە

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار 1-سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارىنا «ساۋات اشۋ» ءپانى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى جوسپارلاۋ، ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋگە كومەك قۇرالى رەتىندە قۇراستىرىلعان. بۇل ۇسىنىستار (قازاق تىلىندە ءبىلىم بەرەتىن) باستاۋىش سىنىپتىڭ (1-سىنىپ) «ساۋات اشۋ» ءپانى بويىنشا وقۋ باعدارلاماسى جانە وقۋ جوسپارىنىڭ نەگىزىندە دايىندالعان. 1-سىنىپتا جيىنتىق باعالاۋ 3 جانە 4-توقسانداردا وتكىزىلەدى.

باعالاۋ تاپسىرمالارى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردا بولىمدەر مەن ورتاق تاقىرىپتار بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى وتكىزۋگە ارنالعان باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن دەسكريپتورلارى بار تاپسىرمالار ۇسىنىلعان. بۇل تاپسىرمالار مۇعالىمدەرگە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ توقسان بويىنشا جوسپارلانعان وقۋ ماقساتتارىنا جەتۋ دەڭگەيىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

3-توقسان

 • «ساياحات» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: وقۋشىلاردى ساياحات تاقىرىبى ارقىلى وقۋ داعدىلارىن تەكسەرەدى.
 • «ءسالت-داستۇر جانە اۋىز ادەبيەتى» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: قازاق حالقىنىڭ سالت-داستۇرلەرى مەن اۋىز ادەبيەتى تۋرالى بىلىمدەرىن باعالايدى.
 • 3-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

4-توقسان

 • «تاعام جانە سۋسىن» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: تاعام جانە سۋسىن تاقىرىبىنداعى وقۋ داعدىلارىن باعالايدى.
 • «دەنى ساۋدىڭ – جانى ساۋ» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ: دەنساۋلىق ساقتاۋ نەگىزدەرى تۋرالى بىلىمدەرىن تەكسەرەدى.
 • 4-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى: باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن بالل قويۋ كەستەسىن قامتيدى.

باعالاۋ كريتەرييلەرى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردا باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن دەسكريپتورلارى بار تاپسىرمالار ۇسىنىلعان. بۇل باعالاۋ كريتەرييلەرى مۇعالىمدەرگە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ وقۋ جەتىستىكتەرىن ءدال جانە وبەكتيۆتى تۇردە باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

قورىتىندى

ادىستەمەلىك ۇسىنىستار باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمدەرىنە، مەكتەپ اكىمشىلىگىنە، ءبىلىم بەرۋ ءبولىمىنىڭ ادىسكەرلەرىنە، كريتەريالدى باعالاۋ بويىنشا مەكتەپ جانە وڭىرلىك ۇيلەستىرۋشىلەرىنە، سونداي-اق باسقا دا مۇددەلى تۇلعالارعا ارنالعان.

رەسمي رەسۋرستاردى قولدانۋ

ادىستەمەلىك ۇسىنىستاردى دايىنداۋ بارىسىندا رەسمي ينتەرنەت-سايتتارداعى قولجەتىمدى رەسۋرستار (سۋرەتتەر، فوتوسۋرەتتەر، ماتىندەر، اۋديو جانە بەينەماتەريالدار) قولدانىلدى.

مازمۇنى

3 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «ساياحات» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «ءسالت-داستۇر جانە اۋىز ادەبيەتى» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 3-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

4 - توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋعا ارنالعان تاپسىرمالار

 • «تاعام جانە سۋسىن» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • «دەنى ساۋدىڭ – جانى ساۋ» ورتاق تاقىرىبى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ
 • 4-توقسان بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدىڭ سپەسيفيكاسياسى

بۇل ادىستەمەلىك قۇرال مۇعالىمدەرگە 1-سىنىپ «ساۋات اشۋ» ءپانى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋدى ءتيىمدى جوسپارلاۋ جانە وتكىزۋگە كومەكتەسەدى.

 

جيىنتىق باعالاۋ ساۋات اشۋ 1 سىنىپ، تجب ساۋات اشۋ 1 سىنىپ، بجب ساۋات اشۋ 1 سىنىپ، سوچ ساۋات اشۋ 1 سىنىپ، سور ساۋات اشۋ 1 سىنىپ

جيىنتىق باعالاۋ ساۋات اشۋ 1 سىنىپ جۇكتەۋ.pdf

You Might Also Like