كوپبۇرىشتىڭ تۇرلەرى

كوپبۇرىشتار – بۇل بىرنەشە ءتۇزۋ سىزىقتاردان قۇرىلعان گەومەتريالىق فيگۋرالار. ولاردىڭ تۇرلەرى قىرىنىڭ سانىنا جانە قىرلارىنىڭ ۇزىندىعىنا، بۇرىشتارىنىڭ ولشەمدەرىنە بايلانىستى ءار ءتۇرلى بولادى. مىنە، كوپبۇرىشتاردىڭ نەگىزگى تۇرلەرى:

 1. ءۇشبۇرىشتار (تريانگۋليارلىق كوپبۇرىشتار): ءۇش قىرى جانە ءۇش بۇرىشى بار. ولاردىڭ ىشىندە:

  • تەڭ جاقتى ءۇشبۇرىش: ءۇش قىرى مەن ءۇش بۇرىشى تەڭ.
  • تەڭ بۇرىشتى ءۇشبۇرىش: ەكى قىرى تەڭ، ءبىراق ءۇشىنشىسى وزگەشە.
  • ءتۇرلى جاقتى ءۇشبۇرىش: ءۇش قىرىنىڭ ءبارى ءار ءتۇرلى ۇزىندىقتا.
 2. ءتورتبۇرىشتار (كۆادريلاتەرالدىق كوپبۇرىشتار): ءتورت قىرى جانە ءتورت بۇرىشى بار. ولار:

  • شارشى: ءتورت قىرى تەڭ جانە ءتورت بۇرىشى تەڭ (90 گرادۋس).
  • تىكبۇرىش: ءتورت بۇرىشى تەڭ (90 گرادۋس)، ءبىراق قارسى قىرلارى عانا تەڭ.
  • رومب: ءتورت قىرى تەڭ، ءبىراق بۇرىشتارى تەڭ ەمەس.
  • پاراللەلوگرامم: قاراما-قارسى قىرلارى پاراللەل جانە تەڭ ۇزىندىقتا.
  • تراپەسيا: ەكى قىرى پاراللەل، قالعان ەكەۋى پاراللەل ەمەس.
 3. بەسبۇرىشتار (پەنتاگونالدىق كوپبۇرىشتار): بەس قىرى جانە بەس بۇرىشى بار.

 4. التىبۇرىشتار (گەكساگونالدىق كوپبۇرىشتار): التى قىرى جانە التى بۇرىشى بار.

 5. جەتىبۇرىشتار (گەپتاگونالدىق كوپبۇرىشتار): جەتى قىرى جانە جەتى بۇرىشى بار.

 6. سەگىزبۇرىشتار (وكتاگونالدىق كوپبۇرىشتار): سەگىز قىرى جانە سەگىز بۇرىشى بار.

بۇلاردان باسقا دا كوپبۇرىشتار بار، ولاردىڭ سانى قىرلارىنىڭ سانىنا بايلانىستى ارتادى. كوپبۇرىشتاردىڭ تۇرلەرى ولاردىڭ ىشكى قاسيەتتەرىنە (مىسالى، تەڭ بۇرىشتىلىعىنا نەمەسە قىرلارىنىڭ تەڭدىگىنە) بايلانىستى اجىراتىلادى. كوپبۇرىشتار گەومەتريادا، ساۋلەتتە، ونەردە جانە كۇندەلىكتى ومىردە ءارتۇرلى تاسىلدەرمەن قولدانىلادى.

 

 

كوپبۇرىشتىڭ ىشكى بۇرىشتارىنىڭ قوسىندىسى پەريمەترى تابۋ فورمۋلاسى تۇرلەرى پەريمەترى اۋدانى جىكتەلۋى قابىرعالارىنىڭ ۇزىندىعىن ولشە ورتوگونال پروەكسياسىنىڭ اۋدانى قابىرعالار سانىن تابۋ سىرتقى بۇرىشتارىنىڭ قوسىندىسى

You Might Also Like