كۇن – اتام‚ انىق جەر – انام
جان بەرiپ جارىق، جىلى نۇردان،
كۇن اتام جەردi بۋاز قىلعان،
ءوسiمدiك تۋعان وسىدان،
جەتiلiپ، ءوسiپ، تولعاندا ءدان.
قۇرت بولعان داندە نەشە مىڭ سان،
جارالىپ شىقتىق بiز سونان.

ۇساق قۇرت داننەن جارىپ شىققان،
جاساعان قۇرتتار ءار ءتۇرلi ءتان.
قۇس، بالىق، شايان – كوپ ايۋان،
ايۋاننان ءوسiپ، بولدىق ادام.
كەيiمiز ەستi، كەيiمiز نادان،
جارالىس سالعان سونداي ءمان.

جانىمىز كۇننەن كەلگەن نۇردان،
ءتانiمiز توپىراق پەنەن سۋدان.
كۇن – اتام، انىق جەر – انام،
بiرi نۇر بەرiپ، بiرi – تاماق،
ءوسiرگەن كۇتiپ، الپەشتەپ-اق،
بۇزادى بiراق قايتادان.

ەر جەتەم، تولام، قايتا سولام،
ءارi انام بۇل جەر، ءارi مولام،
دەنەمدi جۇتپاي تىنباعان.
كەتەدi جانىم نۇرعا تامان‚
جازىقسىز بولسا، بارادى امان،
قيانات iستi قىلماعان.

بۇل ءسوزiمدi ەستiپ، پiكiر قىلعان،
كاپiر دەر مەنi نە مۇسىلمان،
ءار ءتۇرلi ايتار تىڭداعان.
قالجىڭىڭ ەمەس، حاقيقاتتان،
جات ەمەس اقىل، نە اياتتان،
انىعىن بايقار شىنداعان.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما