كۇزگى بال - تانىستىرۋ - ولەڭ - تاقپاقتار

كۇزگى بالعا تانىستىرۋ

سالەمدەسۋ جانە تانىستىرۋ:

سالەم بەرەم، سالەم بەرۋ سالتىمىز،
سالەممەنەن ءسوز باستاعان حالقىمىز.
امان – ەسەن جۇرمىسىزدەر جالپىڭىز،
ارمىسىزدار، جيىلعان جۇرت حالقىمىز.

بەكتاس تۋرالى:

بەكتاس تۇر جانىمدا جارقىراعان،
جۇرەگى اق كوڭىل اڭقىلداعان.
ارمانداپ تالاي جاندار ءبىر كورۋگە،
اڭساۋ مەنەن تۇندەردى تاڭدى اتىرعان.

ونەر كورسەتۋ جانە ماقسات:

ورتاعا قول ۇستاسىپ ءبىز شىعايىق،
ءومىردىڭ شاپاعاتىن ءبىز قۇرايىق.
كورسەتىپ ونەرلەردى بارشا جۇرتقا،
يەمدەنىپ باس جۇلدەنى ءبىز الايىق.

سايىسقا دايىندىق:

بۇگىن مىنە سايىسقا قاتىسپاقپىن،
شىققاندايمىن وتە ءبىر قيىن جولعا.
تانىستىرىپ ءوزىمدى ءسوز سويلەيىن،
ارۋاق اتا-بابام جار بوپ قولدا!

ءوزىن-وزى تانىستىرۋ:

سۇراساڭ ەسىمىمدى، ايتام-رايگۇل،
تۋمادى بەسقاراعايدا رايگۇلدەي گۇل.
سۇراساڭ رۋىمدى، ايتام، اتى-ۋاق،
دوسىم كوپ، دۇشپانىم دا از ەمەس ءبىراق.

وتباسى تۋرالى:

........... دەگەن اسقار تاۋداي اكەم بار،
........... دەگەن اق بۇلاقتاي شەشەم بار.
اكەم - تۇلپار،
شەشەم - سۇڭقار.
كوپ سويلەپ كىدىرمەيىن، توقتامايىن،
جەتى اتاما ەندى مەن توقتالايىن...

جەتى اتا:

(جەتى اتاڭىزدى اتايسىز)

سايىسقا قاتىسۋ:

شىعىپسىڭدار سايىسقا
سۇلۋ قىزدار، ارۋلار.
مەن جەتەمىن تابىسقا،
جۇلدە الامىن باۋىرلار!

ۇستازدار مەن دوستارعا:

ارمىسىزدار ۇلاعاتتى ۇستازدار،
بارمىسىزدار جىگەرلى دوس قۇربىلار.
قارسىلاسىم سالەم بەردىم بارىڭە،
باس يەمىن سالەم بەرىپ يىلە!

تەكتىلىك پەن ۇلىلىق:

تەكتىلىكتەن جارالعان قازاعىمنىڭ،
ەرەكشە دارا تۋعان قىزدارىڭمىن.
شۋاق شاشقان كوكتەمنىڭ شۋاعىنداي،
ارايلىم اتتى كىشكەنتاي قىزدارىڭمىن.

وتباسىلىق بايلانىس:

ءجۇرىپ كەلەم ءوزىن سالعان ىزبەنەن،
جاقىن بولار اكەسىنە قىز دەگەن.
ورتا ءجۇزدىڭ تاز اتتى رۋىنان،
اسقار تاۋداي اكەم بار ءساتجان دەگەن.

ءادىلقازىلارعا:

ءادىلقازى القالارى بۇگىنگى،
ءار ارۋدى باعالاي ءبىل ونەرلى.
قارسىلاسىم بارشاڭىزعا ساتتىلىك،
دوستىق دەگەن ارتتىرايىق ۇعىمدى.

ونەر سايىسى:

«قىز ارۋى» اتتى مىنا سايىستا،
قارسىلاسىم شابا بىلگەن مايىسپا.
ونەردىڭ ورلەتەيىك ءور كەمەسىن،
مىنا جۇرت تاڭىرقاماي كەتپەسىن.

 
 
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ، كۇزگى بال تانىستىرۋ بالاباقشا، كۇزگى بال 2024، كۇزگى بال تانىستىرۋ
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ 2024
 
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ ۇلعا
 
كۇزگى بال تانىستىرۋ قىزعا
 
كۇزگى بال تانىستىرۋ قىسقاشا
 
تانىستىرۋ التىن كۇز 2024
 
كۇزگى بال تانىستىرۋ ءان
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ 2025
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ 2026
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ 2027
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ 2028
كۇزگى بالعا تانىستىرۋ 2029

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما