پولنايا تابليسا ستويموستي پلاتنىح دوروگ ۆ كازاحستانە

ۆ كازاحستانە فۋنكسيونيرۋەت 11 پلاتنىح دوروگ، رازدەلەننىح نا زونى، كاجدايا يز كوتورىح يمەەت سۆويۋ ستويموست. لەگكوۆىە اۆتوموبيلي موگۋت سەكونوميت دو 50%، پروەزجايا پو وپرەدەلەننىم ۋچاستكام. پروەزد نا درۋگيح ۆيداح ترانسپورتا موجەت دوستيگات 11 تىسياچ تەنگە.

يستوريا پلاتنىح دوروگ

پەرۆىي پلاتنىي ۋچاستوك «نۋر-سۋلتان – ششۋچينسك» ناچال ۆزيمات پلاتۋ زا پروەزد ۆ 2013 گودۋ. پو داننىم ناسيونالنوي كومپانيي «قازاۆتوجول»، تري گودا نازاد نا پلاتنوي وسنوۆە ناچالي رابوتات تراسسى «نۋر-سۋلتان – تەميرتاۋ»، «الماتى – كاپشاگاي» ي «الماتى – حورگوس». زا پوسلەدنيە تري مەسياسا ۆۆەلي پلاتۋ زا پروەزد پو ەششە سەمي ۋچاستكام: «كاپشاگاي – تالدىكورگان»، «نۋر-سۋلتان – پاۆلودار»، «تاراز – كاينار»، «شىمكەنت – كىزىلوردا»، «شىمكەنت – تاراز»، «شىمكەنت – گرانيسا س ۋزبەكيستانوم» ي «ششۋچينسك – كوكشەتاۋ».

پراۆيلا وپلاتى

ستارىە پراۆيلا: نا پەرۆىح چەتىرەح پلاتنىح دوروگاح ۋستانوۆلەنى شلاگباۋمى، گدە موجنو وپلاتيت پروەزد ناليچنىمي. ەسلي وپلاتيت زارانەە ونلاين، ۆلادەلسى لەگكوۆىح اۆتوموبيلەي موگۋت زاپلاتيت ۆدۆوە مەنشە. مەستنىە جيتەلي، چي اۆتوموبيلي زارەگيستريروۆانى ۆ پريلەگايۋششيح ناسەلەننىح پۋنكتاح، تاكجە پولۋچايۋت سكيدكۋ ي موگۋت پريوبرەستي گودوۆوي ابونەمەنت زا 1 000 تەنگە.

نوۆىە پراۆيلا: نا نوۆىح دوروگاح، وتكرىتىح ۆ نويابرە، شلاگباۋموۆ نەت. پروەزد فيكسيرۋەتسيا س پوموششيۋ كامەر نا كونترولنىح اركاح، وپلاتۋ موجنو پرويزۆەستي ونلاين – زارانەە يلي ۆ تەچەنيە سەمي دنەي س مومەنتا پروەزدا. سكيدكي پري پرەدوپلاتە يلي دليا مەستنوگو ترانسپورتا نا نوۆىح دوروگاح نە پرەدۋسموترەنى، نو مەستنىە جيتەلي موگۋت پريوبرەستي ابونەمەنت.

ستويموست پروەزدا

كاجدايا پلاتنايا دوروگا سوستويت يز زون. پروەزجايا ودنۋ زونۋ، پلاتيش تولكو زا نەە. نا «ستارىح» دوروگاح زونى نازىۆايۋتسيا پو مەستنوستي، نا نوۆىح – پرونۋمەروۆانى. ناپريمەر، نا ساموي پروتياجەننوي دوروگە «شىمكەنت – كىزىلوردا» 10 زون، ستويموستيۋ وت 20 دو 100 تەنگە دليا لەگكوۆىح اۆتوموبيلەي. وبششايا ستويموست پولنوگو پروەزدا – 440 تەنگە.

كاتەگوريي ترانسپورتا ي ستويموست:

  • لەگكوۆىە اۆتوموبيلي: پروەزد پو ۆسەم زونام.
  • اۆتوبۋسى (دو 16 مەست) ي گرۋزوۆيكي (دو 2،5 تونن): پلاتا پوچتي ۆ پيات راز ۆىشە.
  • اۆتوبۋسى (دو 32 مەست) ي گرۋزوۆيكي (دو 5،5 تونن): پلاتا ۋۆەليچيۆاەتسيا ۆدۆوە.
  • اۆتوبۋسى (بولەە 32 مەست) ي گرۋزوۆيكي (دو 10 تونن): ەششە ۆىشە.
  • گرۋزوۆيكي (دو 15 تونن ي بولەە)، ۆكليۋچايا پريسەپى ي سەدەلنىە تياگاچي: ماكسيمالنايا ستويموست، دو 11 050 تەنگە زا پروەزد پو دوروگە «شىمكەنت – كىزىلوردا».

پولنايا تابليسا ستويموستي

ۆسە سەنى پو زونام ي كاتەگوريام ترانسپورتا سوبرانى ۆ ودنوي تابليسە. دوروگي ۋكازانى «پو ستارشينستۆۋ». تابليسا ۆكليۋچاەت:

  • ستويموست پروەزدا دليا لەگكوۆوگو ترانسپورتا.
  • ترانزيتنىە سەنى پري پرەدوپلاتە پو پەرۆىم چەتىرەم دوروگام.
  • سەنى نا پروەزد دليا اۆتوبۋسوۆ ي گرۋزوۆيكوۆ رازنوي گاباريتنوستي.

پولنايا تابليسا پوموجەت ۆام بىسترو ۋزنات ستويموست پروەزدا پو پلاتنىم دوروگام كازاحستانا دليا رازليچنىح ۆيدوۆ ترانسپورتا.

ستويموست پلاتنىح دوروگ سوبرانا ۆ تابليسە

ستويموست پلاتنىح دوروگ كازاحستان

پلاتنىە دوروگي كازاحستان 2024

تابليسا سەن نا پلاتنىە دوروگي كازاحستان

دوروجنىە سبورى كازاحستان

پلاتنىە تراسسى كازاحستان

سەنى نا پروەزد پو پلاتنىم دوروگام

پلاتا زا پروەزد كازاحستان

زونى پلاتنىح دوروگ كازاحستان

پرەدوپلاتا زا پروەزد كازاحستان

گودوۆوي ابونەمەنت نا پلاتنىە دوروگي

سكيدكي نا پلاتنىە دوروگي كازاحستان

شلاگباۋمى نا پلاتنىح دوروگاح كازاحستان

وپلاتا پروەزدا ونلاين كازاحستان

كامەرى نا پلاتنىح دوروگاح كازاحستان

شترافى زا نەوپلاتۋ پلاتنىح دوروگ

نۋر-سۋلتان ششۋچينسك پلاتنايا دوروگا

الماتى حورگوس پلاتنايا دوروگا

شىمكەنت كىزىلوردا پلاتنايا دوروگا

كازاۆتوجول پلاتنىە دوروگي

ترانسپورتنىە كاتەگوريي پلاتنىە دوروگي كازاحستان

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما