قارىنداسقا تۋعان كۇنگە تىلەك

قارىنداسقا تۋعان كۇنگە تىلەك

قىمباتتى قارىنداسىم، تۋعان كۇنىڭمەن! بۇل كۇن سەن ءۇشىن جارقىن جانە قۋانىشقا تولى بولسىن. ساعان دەنساۋلىق، باقىت جانە مول تابىس تىلەيمىن. ءاربىر كۇنىڭ شىعارماشىلىق پەن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە تولى بولسىن، ال جەتىستىكتەرىڭ بىرىنەن سوڭ ءبىرى كەلسىن. سەنىڭ جولىڭداعى بارلىق قيىندىقتاردى جەڭىپ، ءومىردىڭ ءاربىر ساتىنەن ءلاززات الۋىڭا تىلەكتەسپىن. وتباسىڭ جانە دوستارىڭ قاشاندا سەنى قولداۋعا دايىن. بۇگىنگى كۇنىڭ ەستە قالارلىق جانە شابىتتاندىراتىن بولسىن. تۋعان كۇنىڭمەن، قىمباتتىم!

You Might Also Like