"قوش بول، بالاباقشام" – بۇل بالاباقشامەن قوشتاسۋ كەشى ءۇشىن ارنالعان اسەرلى جانە جۇرەكجاردى سەناريي. بۇل كەش بالالاردىڭ بالاباقشاداعى ەستەلىكتەرىن قۇرمەتتەۋگە جانە ولاردىڭ بولاشاقتاعى وقۋىنا دايىندىقتى مەرەكەلەۋگە باعىتتالعان. مۇندا بالالار، اتا-انالار جانە تاربيەشىلەر ءۇشىن ارنالعان ءارتۇرلى ەلەمەنتتەر بار.

سەناريي "قوش بول، بالاباقشام"

I. كىرىسپە

 1. جۇرگىزۋشىنىڭ ءسوزى:

  • قۇرمەتتى اتا-انالار مەن بالالار، بۇگىنگى تاڭدا ءبىز بالاباقشامەن قوشتاسۋعا جينالدىق. بۇل كەشتىڭ ماڭىزى زور – بۇل بالالارىمىزدىڭ العاشقى ءبىلىم وشاعىنان كەلەسى ساتىعا ءوتۋىن تويلاۋ.
  • وسى بىرەگەي ساتتە ءبىز بالالارىمىزدىڭ بالاباقشاداعى ەڭ ادەمى ساتتەرىن ەسكە ءتۇسىرىپ، ولاردىڭ جەتىستىكتەرىنە تاڭدانىس بىلدىرەمىز.
 2. بالالاردىڭ ءانۇرانى:

  • بالالار بىرگە "بالاباقشا ءانۇرانىن" ورىندايدى.

II. نەگىزگى ءبولىم

 1. بەينەروليك: "بالاباقشاداعى ەستەلىكتەر"

  • كورسەتىلىم بارىسىندا بالالاردىڭ بالاباقشادا وتكىزگەن كۇندەرىنەن الىنعان فوتوسۋرەتتەر مەن بەينەجازبالار كورسەتىلەدى.
 2. بالالاردىڭ ونەر كورسەتۋى:

  • ءار توپتان شىققان بالالار وزدەرىنىڭ اندەرىن، بي بيلەرىن جانە شاعىن تەاترلىق قويىلىمدارىن ورىندايدى.
 3. اتا-انالاردان العىس ءسوز:

  • بىرنەشە اتا-انا بالاباقشاعا العىس ءبىلدىرىپ، ءوز بالالارىنىڭ وسىپ-جەتىلۋىندەگى تاربيەشىلەردىڭ ءرولى تۋرالى ايتادى.

III. قورىتىندى ءبولىم

 1. ديپلومدار مەن سىيلىقتاردىڭ تاپسىرىلۋى:

  • ءار بالاعا ولاردىڭ بالاباقشاداعى ۋاقىتىن سيمۆولدايتىن ەستەلىك ديپلومدار مەن كىشىگىرىم سىيلىقتار تاپسىرىلادى.
 2. سوڭعى ءسوز – جۇرگىزۋشىنىڭ قورىتىندى ءسوزى:

  • بالالارعا جاڭا باستامالاردا ساتتىلىك تىلەۋ جانە بالاباقشا ۇجىمىنا العىس ايتۋ.
 3. قوشتاسۋ ءانى: "قوش بول، بالاباقشام"

  • بۇل ءان بارلىق بالالار جانە تاربيەشىلەر بىرگە ورىندايدى، ول كەشتىڭ رومانتيكالىق جانە جۇرەكجاردى اتموسفەراسىن قالىپتاستىرادى.

IV. قوشتاسۋ

 • بارلىعى بىرگە شاي ءىشىپ، تاتتىلەردەن ءدام تاتىپ، جەكە قوشتاسۋ.

بۇل سەنارييدى دايىنداۋ كەزىندە اتا-انالار مەن بالالار اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. ءاربىر ەلەمەنت بالالاردىڭ بالاباقشامەن بايلانىستى قىزىقتى جانە ەستە قالارلىق ساتتەرىن قۇرمەتتەپ، ولاردىڭ ءوسۋى مەن دامۋىنا جاسالعان ۇلەسىن اتاپ وتۋگە باعىتتالعان.

 

بالاباقشامەن قوشتاسۋ كەشىنە سەناريي

You Might Also Like