ءسابي بولعىم كەلەدى
...قۇس تا بولعىم كەلمەيدى!
قاناتىم بار. .
قاناتىم بار كۇمىستەن جاراتىلعان.
ءسابي بولعىم كەلەدى، ءسابي بولعىم،
مىنا ومىردەن حابارسىز، جاڭا تۋعان.
وت تا بولعىم كەلمەيدى!
جىلۋىم بار.
جىلۋىم بار، كەرەكپە جىلىنىڭدار.
ءالدي بولعىم كەلەدى، ءالدي بولعىم -
كۇن ساۋلەسى ويناقتاپ تۇلىمىندا،
وتىراتىن اناسى قۇلىنىمدەپ.
قاناتتانىپ ومىرگە ۇشارىمدا،
كەسىلمەسىن ءبارىبىر تۇساۋىم دا.
ءسابي بولعىم كەلەدى، ءسابي بولعىم،
ءسابيى جوق انانىڭ قۇشاعىندا.
Tap بەسىگى - كەڭ جاھان تارىلماعان،
بىرەۋگە بار، بىرەۋگە تابىلماعان.-
ءسابي بولعىم كەلەدى، ءسابي بولعىم،
انا ءسۇتى اۋزىنان ارىلماعان.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما