ءتۇس جورۋ: تۇسىڭدە نە كورسەڭ نە بولاتىنىن بىلەسىڭ بە؟ (2)

ءتۇس جورۋ: تۇسىڭدە نە كورسەڭ نە بولاتىنىن بىلەسىڭ بە؟ (1)

 

 1. ءبىر ادام تۇستە ءوزىنىڭ ۇيىقتاپ جاتقانىن كورسە—وندا وڭىندە تابىسقا جەتەدى.
 2. ءبىر جاققا بارىپ، جولدان قايتساڭ—ەرتەسىندە جولىڭ بولمايدى.
 3. بىرەۋدىڭ قۇلاعىن كورسەڭ—تاڭقالارلىق قىزىق حابار ەستيسىڭ، وڭ قۇلاعىڭ ءتۇسىپ قالسا—قىزىڭ كۇيەۋگە شى- عادى، سول قۇلاعىڭ ءتۇسىپ قالسا—ايەلىڭمەن رەنجىسەسىڭ.
 4. بىرەۋ ءۇيىنىڭ شىعىس جاقتاعى قابىرعاسىنىڭ قۇلاعا- نىن كورسە—وڭىندە شەشەسىنىڭ تۋىسى قايتىس بولادى،

 

 

ءۇيىنىڭ وڭتۇستىك قابىرعاسى قۇلاسا—قىزىنا ءبىر قاتەر بار، ءۇيىنىڭ باتىس جاق قابىرعاسى قۇلاعانىن كورسە— اكەسىنىڭ تۋىسى قايتىس بولار.

 1. بىرەۋ تۇسىندە قىزىل كيىمدى ايەل نەمەسە سارى سيىر كورسە—بۇل اۋرۋدىڭ نىشانى.
 2. ءبىر جاعىنان كۇن شىعىپ، ەكىنشى جاعىنان جاڭبىر جاۋسا—ويلاعان ىستەرى ورىندالادى.
 3. ءبىر ۇلكەن مولدا باتا بەرسە—وڭىڭدە ويلاعان ءىسىڭ وڭعا باسادى.
 4. بىرەۋ ءوزىن جىلان قۋىپ جۇرگەنىن كورسە—وڭىندە ءبىر پايداعا جولىعادى.
 5. بوس ساندىق—كەدەيلىكتىڭ، زاتقا تولى ساندىق—باي- لىقتىڭ بەلگىسى.
 6. ءبىر زاتتى ساندىقتان العان كىسى وڭىندە قامىعادى.
 7. ءبىر زاتتى ساندىققا سالعان كىسىنىڭ كوڭىلى قام-قايعى- دان ارىلار.
 8. گاۋھار تاسىڭ بولسا—تابىس.
 9. گۇل—قۋانىش، كەزدەسۋ.
 10. عاشىق بولۋ—جاڭا دوس تابۋ.
 11. عۇسىل الۋ: تۇسىندە جۇما نامازىنا بارۋ ءۇشىن عۇسىل الۋ—كۇنالارىنا تاۋبە ەتۋدى، اتا-اناسى مەن تۋعان- تۋىستارىنا جاردەم بەرۋدى بىلدىرەدى. عۇسىل العاننان كەيىن جاڭا كيىم كيمەگەنىن كورگەن  ادامنىڭ  باسى- نان بالەكەت ارىلادى. عۇسىلدى تولىق العان ادام— جۇمىسىن تولىق بىتىرەدى. عۇسىلدى تولىق الماعان ادام—جۇمىسىن تولىق بىتىرە المايدى. عۇسىل الۋ ءۇشىن حاۋىزعا نەمەسە كىشكەنە قۇدىققا تۇسكەنىن كورگەن ادام بويداق بولسا، ۇيلەنەدى. تۇسىندە عۇسىل نەمەسە دارەت العانىن كورگەن ادام—ۇرلانعان نارسەسىن تاۋىپ الادى. قىستا مۇزداي سۋمەن عۇسىل الۋ—قۋانىشتىڭ بەلگىسى. تانىمايتىن ايەلدىڭ عۇسىل الىپ جاتقانىن كورۋ—جاڭبىر جاۋاتىنىن بىلدىرەدى. تۇسىندە ولىكتى جۋۋ—ونىڭ قارىزدارىنىڭ وتەلەتىنىن؛ ولىكتىڭ  ءوزىن- ءوزى جۋعانىن كورۋ—بالا-شاعاسىنىڭ مولشىلىققا كە- نەلەتىنىن، بالالى بولاتىنىن بىلدىرەدى.
 12. داججال: تۇسىندە داججالدىڭ شىققانىن كورۋ—دۇش- پاننىڭ شابۋىلىن جانە جەر بەتىندە قان توگىلىپ، ءبۇ- لىكتىڭ شىعاتىنىن بىلدىرەدى دەپ جورىلادى.

 

 1. داق: تۇسىندە كيىمىندە داق بار ەكەندىگىن كورۋ—مۇڭ- قايعىنىڭ بەلگىسى. كۇن كوزىندە داق بار ەكەندىگىن كورۋ— قورقىنىش پەن ۇرەيدىڭ بەلگىسى.
 2. داڭعىل: تۇسىندە ۇلكەن داڭعىلدا جۇرگەنىن كورسە— ماتەريالدىق جانە رۋحاني قيىنشىلىقتاردان قيىن- دىقسىز وتەتىنىن جانە ءومىر جولىندا سەنىمدىلىكپەن جۇرەتىنىن بىلدىرەدى. داڭعىلدا ەمىن-ەركىن جۇرگەنىن كورسە—ەشقانداي قيىندىق بولمايتىنىن، ال ارەڭ ءجۇرىپ كەلە جاتقانىن كورسە—كەيبىر قيىنشىلىقتار كەزدەسەتىنىن بىلدىرەدى. ەكى شەتىندە اعاشى بار داڭ- عىلدىڭ بويىندا جۇرسە—عالىم نەمەسە بەدەلدى ادام- نان جاردەم الاتىنىن بىلدىرەدى.  داڭعىلدىڭ  بويى- نا اعاش وتىرعىزعانىن كورسە—ادامدارعا جاردەمىن تيگىزەتىن پەرزەنتى بولاتىنىن بىلدىرەدى. تازا ءارى رەت- تەلگەن داڭعىل—مەملەكەتتەگى ىستەردىڭ جاقسى بولاتى- نىنا جورىلادى. داڭعىلدان شىعۋ—قيىنشىلىقتان قۇتىلاتىنىنا، تىرلىگىنىڭ العا باساتىنىنىڭ بەلگىسى.
 3. دار اعاشى: تۇسىندە ءوزىنىڭ دار اعاشىندا تۇرعانىن كورۋ—وز-وزىنە كوز سالىپ جۇرگەنىن بىلدىرەدى. دارداعى ءجىپتى موينىنا سالعانىن كورۋ—مول تابىستىڭ بەلگىسى. تۇسىندە ءبىر جەرگە قۇرىلعان دار اعاشىن كورۋ— مۇراتىنا جەتە الماۋدىڭ؛ ءوزىنىڭ نەمەسە باسقا بىرەۋدىڭ اسىلىپ تۇرعانىن كورۋ—مۇراتىنا جەتۋدىڭ بەلگىسى.
 4. داستارحان: تۇسىندە داستارحان كورۋ—مولشىلىقتىڭ، قۋانىشتىڭ، دۇشپانىن جەڭەتىندىگىن بىلدىرەدى. ءتۇسىن- دە داستارحاننىڭ ۇستىندە وتىرعانىن كورگەن ادام— جاقسى ءارى جومارت اداممەن اڭگىمەلەسەدى. داستارحاندا ءدامدى تاعامداردىڭ تولىپ تۇرعانىن كورۋ—دوستارى- نىڭ كوپتىگىن؛ از تۇرعانىن كورۋ—دوستارىنىڭ ازدىعىن بىلدىرەدى. داستارحاننان كوپ نارسە جەۋ—ءتۇس يەسىنىڭ ءومىرى ۇزاق بولاتىنىن بىلدىرەدى.
 5. داۋىل: تۇسىندە تۇرىپ جاتقان جەرىندە داۋىل بولعا- نىن كورۋ—جۇمىسىندا ياكي ۇيىندە كەلىسپەۋشىلىك تۋ- ىندايتىنىن؛ داۋىلدان زيان شەككەنىن كورۋ—ايتىس- تارتىستىڭ ناتيجەسى جاماندىقپەن بىتەتىنىن؛ داۋىل ءۇيدىڭ شاتىرىن ۇشىرار بولسا—وتباسى مۇشەلەرىنىڭ بىرەۋى و دۇنيەلىك بولاتىنىن بىلدىرەدى.

 

 

 1. داۋىس: تۇسىندە داۋىسىنىڭ گۇرىلدەپ شىققانىن كورگەن ادامنىڭ حالىق اراسىندا مارتەبەسى وسەدى. باياۋ شىق- قان داۋىس—قورقىنىشتىڭ بەلگىسى. جان-جانۋاردىڭ داۋىسىن ەستۋ—قۋانىشتىڭ بەلگىسى. اتتىڭ كىسىنەۋى— جاقسىلىقتىڭ بەلگىسى. ەسەكتىڭ اڭىراۋى—اقىماقتىڭ كورەتىن جاماندىعىن بىلدىرەدى.
 2. ءدالىز: تۇسىندە ءدالىز كورۋ—ۇلكەن ىستەردى جانە ادال نارسەلەردى بىلدىرەدى. كەيدە اۋرۋ ادامنىڭ جۇرەتىنىن جانە تۇرمىسىنىڭ جاقساراتىنىن بىلدىرەدى. ءدالىزدىڭ جارىق ءارى اسەم ەكەنىن كورۋ—جاقسىلىقتىڭ، قاراڭعى تار ەكەنىن كورۋ—جاماندىقتىڭ بەلگىسى.
 3. ءدان جيناپ جۇرسەڭ—كىرىس كىرەدى.
 4. ءدان سەۋىپ جۇرسەڭ—بايلىققا، مول جالاقىعا كەزىگەسىڭ.
 5. ءدان—بالانىڭ بەلگىسى. سونداي-اق، ۇرپاقتى دا ءبىلدى- رەدى.
 6. ءداندى شاشىپ الساڭ—ۇرىسقا كەزىگەسىڭ.
 7. داپتەر: جۇمىسسىز ادامنىڭ داپتەر كورۋى—جۇمىسقا ورنالاساتىنىن بىلدىرەدى. داپتەر كورۋ—تابىس پەن رى- زىقتى، كەيدە قيىنشىلىقتى جانە رىزىق ىزدەۋ ءۇشىن جولعا شىعۋدى بىلدىرەدى.
 8. دارەت الۋ: تۇسىندە دارەت الۋ، كوبىنەسە، جانى جاي تاۋ- ىپ، راحاتتانۋدى بىلدىرەدى. كەيدە تۇستە دارەت الۋ— قۇرمەتتى، سىيلى ادامداردىڭ جانىندا ءجۇرىپ، قاجەتتى زاتتارىنا قول جەتكىزەتىنىن بىلدىرەدى.
 9. دارەتتى بۇزاتىن نارسە: كىشى دارەتكە وتىرعانىن كورگەن ادامنىڭ قايعىسى كەتەدى. مالى كوپ بولسا، مالىنىڭ زەكەتىن بەرەدى. ەگەر دارەتىن بۇزعان نارسە سۇيىق بولسا— مالىنىڭ ءبارىن قارجىلايدى.
 10. دارەتحانا: تۇستە كورگەن دارەتحانا—مال-مۇلىك، قازىنا دەپ جورىلادى. تۇسىندە دارەتحانا سىپىرىپ جۇرگە- ءنىن كورگەن ادام—كەدەي بولادى. ەگەر دارەتحانانىڭ سۋىنىڭ اسىپ-تاسىپ جاتقانىن، ونداعى زاتتاردىڭ سۋ- دىڭ اسەرىنەن قيراعانىن كورسە—كوڭىلسىزدىك پەن قيىن- شىلىقتى بىلدىرەدى. دارەتحاناعا سۋ توگىپ، تاستارىن جۋۋ—اۋىرىپ جۇرسە، اۋرۋىنان ايىعاتىنىن بىلدىرەدى.
 11. دارىگەرگە قان تاپسىرىپ جۇرسەڭىز—ساق بولىڭىز، ءسىزدى الداپ، ءوز قارىزىن وتەۋگە اسىققان جان بار.

 

 

 1. دارىگەر: تۇسىندە دارىگەر كورۋ—عالىم ادامنىڭ بەلگىسى. دارىگەردىڭ ءدارى بەرگەنىن كورگەن ادام—اۋرۋىنان ايىعادى. عالىم كىسىنىڭ وزىنە ۇگىت-ناسيحات ايتىپ جات- قانىن كورگەن ادام—كۇماندى نارسەلەردەن ايىعادى. كىمدە-كىم تۇسىندە دارىگەردىڭ ءبىر ادامدى تىرىلتكەنىن كورسە—سول دارىگەردىڭ شەبەرلىگى حالىققا جايىلادى. ناۋقاس ادام قاسىنا دارىگەر كەلگەنىن كورسە—جازى- لادى. دارىگەر بولعانىن كورگەن ادام—ۇلكەن ورىنعا ورنالاسادى.
 2. دارى-دارمەك: تۇسىندە ءدارى كورۋ—دىندەگى بەرىكتىكتى بىلدىرەدى. سوندىقتان ناۋقاس ادامنىڭ ءدارى ىشكەنىن كورگەن ادام—دىنىنە بەرىك بولادى. كىمدە-كىم تۇسىندە ءدارى ىشسە—ءبىلىم ۇيرەنەتىنىن بىلدىرەدى. تۇسىندە ءدارى ىشپەسە—ءناپسىنىڭ قالاۋىندا جۇرگەنىن بىلدىرەدى. حوش ءيىستى نارسەلەردەن ىستەلگەن ءدارى كورۋ—بويداقتىڭ ۇيلەنەتىنىن، ايەلدىڭ بالالى بولاتىنىن، كەدەي بول- سا، باي بولاتىنىن بىلدىرەدى. تۇسىندە كوزىنە ءدارى تا- مىزعانىن كورۋ—ۇيدەگى جاسىرىن ىستەردىڭ بار ەكەنىن؛ مۇرنىنا ءدارى تامىزعانىن كورۋ—كەيبىر سىرلاردىڭ شەشىلەتىنىن، قۇلاعىنا ءدارى تامىزعانىن كورۋ—ءوزىنىڭ وسەك-اياڭعا ىلىگەتىنىن بىلدىرەدى. تۇسىندە اۋرۋىنا بايلا- نىستى ءدارى ءىشۋ—دىندەگى ىقىلاسىن بىلدىرەدى. تۇسىندە اۋىرىپ جۇرگەنىن جانە دارىگەردىڭ بەرگەن ءدارىسىن ءىشۋ— ءومىردىڭ قىسقالىعىن؛ ءدارى اششى بولسا—ءولىمنىڭ جا- قىن ەكەندىگىن بىلدىرەدى. ءدارى ءىشىپ دەرەۋ جازىلعانىن كورسە—جالاعا ۇشىراپ ۇستالاتىنىن بىلدىرەدى.
 3. ءدارىسحانا: تۇسىندە ءبىر  ءدارىسحانادا  جۇرگەنىڭىزدى  كو-

رۋ—ەكى دۇنيەدە دە باقىتتى بولاتىنىڭىزدى ءبىلدى- رەدى. ءدارىسحانادا ساباققا دايىندالىپ جاتقانىن كورگەن ادام—قۋانىشقا كەنەلەدى. قيىنشىلىقتان قۇتىلادى.

 1. ءدارىحانا: تۇسىندە ءدارىحانانى كورۋ—دەنساۋلىق دەپ جو- رىلادى. ءدارىحاناعا كىرىپ، ءدارى العانىن كورگەن ادام— كىنا تاعىلىپ قاماۋعا الىنادى. ءدارىحانا كورۋ جاستار ءۇشىن—جاقسىلىقتى، كارىلەر ءۇشىن—جاماندىقتى ءبىل- دىرەدى. ءدارىحانادان ىزدەگەن ءدارىڭىزدى تابا الماعانىن كورۋ—اۋرۋىنىڭ جالعاساتىنىن؛ ءدارى ساتۋشىنىڭ جوق ەكەنىن كورۋ—اۋرۋدىڭ ۇدەيە تۇسەتىنىن؛ ءدارىحانا-

 

 

نىڭ جابىق تۇرعانىن كورۋ—ناۋقاس ادامنىڭ ولەتىنىن بىلدىرەدى.

 1. ءداۋ ادام: تۇسىندە ەرتەگىلەردەگى ايتىلاتىن ءداۋدى كورۋ—دۇشپانداردى بىلدىرەدى. ءداۋدى ۇرىپ ءولتىرۋ نە- مەسە ءداۋدىڭ تاماق سۇراعانىن كورۋ—قارسىلاستارىنىڭ وعان قاباق شىتىپ جۇرگەنىن بىلدىرەدى. سوندىقتان وسى جايتتارعا ساق بولۋ كەرەك.
 2. ءداۋىت (ءا.س.): تۇسىندە ءداۋىت پايعامباردى كورگەن ادام— سالتانات پەن كۇشكە يە بولادى. قاتە ىسكە باسىن ۇرىپ، وكىنگەننەن كەيىن تاتۋلىققا جەتەدى. تۇستە كورگەن ادام جاۋىز ادام بولسا نەمەسە ازىرەت ءداۋىتتىڭ قورقىتىپ، زارە-قۇتىن العانىن كورەتىن بولسا، اللادان قورقىپ شىنشىل ادام بولۋعا ۇمتىلسىن. كەيبىر عۇلامالار ءداۋىت پايعامباردى كورۋ ايەلى تاراپىنان جاماندىق كەلەتىنىن بىلدىرەدى.
 3. دەم سالىنعان سۋدى ءىشۋ نەمەسە بىرەۋگە ىشكىزۋ—سۋدى ىشكەن ادامنىڭ ءومىرى ۇزاق بولادى.
 4. دەم سالۋ: تۇسىندە بىرەۋدىڭ قۇراننىڭ اياتىن وقىپ، اۋرۋعا دەم سالىپ جاتقانىن كورسە—اۋرۋىنان جا- زىلادى، قايعىسى مەن مۇڭى  كەتەدى  دەپ  جورىلادى. ال سۇننەت پەن قۇراننان باسقا نارسە ارقىلى دەم سا- لىپ جاتقانىن كورۋ—وتىرىك سويلەۋ مەن ماقتانىشتى بىلدىرەدى. ءوزىنىڭ باسقا بىرەۋگە دەم سالعانىن كورسە—سول ادامنان جاماندىق كورەدى. ەگەر دەم سالعان ادامى ايەل بولسا، ايەل ادامنىڭ كەسىرىنە ۇشىراپ، حالىقتىڭ ال- دىندا ءجۇزى جەرگە قارايدى، ال ەركەك ادام بولسا، سول دەم سالعان ادامنان ساقتانۋ كەرەك دەپ جورىلادى.
 5. دەم سالۋشى: تۇسىندە دەم سالىپ وتىرعان ادامنىڭ سوزىندە ۇلى اللانى ەسىنە العان بولسا—جۇرەكتەگى كەك- ءتى كەتىرەتىن ادامدى بىلدىرەدى. اللانى ەسكە الماسا—بوس ءسوز سويلەيتىن ادامدى بىلدىرەدى.
 6. دەنە: تۇسىندە اينادان دەنەسىن كورۋ—دەنساۋلىقتىڭ جاقسى ەكەنىن بىلدىرەدى.
 7. دەنەڭدە جارا بولسا—جاماندىق.
 8. ديدار. اينالاڭىزداعىلاردىڭ باقىتتى بەت-جۇزىن كورسەڭىز—جاقسىلىقتىڭ نىشانى.
 9. ديىرمەن: تۇسىندە ديىرمەن كورۋ—وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قيىنشىلىق پەن تارشىلىقتان قۇتىلاتىنىن جانە

 

 

كەدەيلىكتەن بايلىققا جەتۋدى نەمەسە بويداق ءۇشىن ۇيلەنۋدى بىلدىرەدى. ديىرمەنى جوق ۇيدەن ديىرمەن كورۋ—اۋىرتپاشىلىقتى بىلدىرەدى. ەگەر ديىرمەندە نان، ەت جانە بال ءۇيىلىپ جاتقانىن كورسە—وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قۋانىشىن بىلدىرەدى. ديىرمەندە بيداي نەمەسە ارپا سياقتى پايدالى نارسە ءۇيىلىپ جاتقانىن كورۋ—ءىستىڭ وڭايلايتىنىن، رىزىقتىڭ مولدىعىن جانە شيپا تابۋدى بىلدىرەدى. تۇسىندە ديىرمەننىڭ اينالىپ جاتقانىن كورگەن ادامعا—ديىرمەندەگى ۇننىڭ مولشەرىندەي مال-مۇلىك قولىنا تۇسەدى. ءديىر- مەننىڭ ارەڭ اينالىپ جاتقانىن كورۋ—قىمباتشى- لىقتى بىلدىرەدى. كىمدە-كىم ديىرمەندى قولىمەن اينالدىرعانىن كورسە—تۇرمىسىنا جاردەم تيەدى. ديىرمەن تاسىنىڭ بيدايسىز بوس اينالعانىن كورۋ— جولاۋشى بولۋدى، تاستىڭ نەمەسە باسقا ونىمدەردىڭ ۇگىتىلىپ جاتقانىن كورۋ—دۇنيەلىك ءومىرىنىڭ ايتەۋىر ءوتىپ جاتقانىن بىلدىرەدى. سۋ ديىرمەندى قولىمەن اينالدىرعانىن كورۋ—ەشكىمنىڭ جاردەمىنسىز  قالىپ، ءوز ءىسىن ءوزى شەشەتىنىن بىلدىرەدى. ديىرمەننىڭ  سۋ  نە- مەسە جانۋار، ياكي باسقا ءبىر نارسەنىڭ كۇشىمەن اينا- لىپ جاتقانىن كورۋ—قايىر مەن بەرەكەتتىڭ كەلۋىن، رىزىقتىڭ مولشىلىعىن، وڭايشىلىقتى بىلدىرەدى. قول ديىرمەنمەن ۇن شىعارىپ جاتقانىن كورۋ—ۇلكەن قايىرعا جەتىپ، ءوز قولىمەن تاپقان تابىسىن كەدەي- لەرگە تاراتادى. ديىرمەن تاسىنىڭ ۇرلانعانىن نەمەسە سىنىپ بولشەكتەنگەنىن كورۋ—ءتۇس كورۋشىنىڭ نەمەسە ديىرمەن يەسىنىڭ مول دۇنيەلىك بولاتىنىن بىلدىرەدى. جەل ديىرمەنى سوعىس جانە ءولىم دەپ جورىلادى. جەل ديىرمەننىڭ جەلكەندەرى بويالعان ءارى ادەمى بولسا—تۇر- مىسىنىڭ ويداعىداي جۇرەتىنىن، ماقساتىنىڭ ورىن- دالاتىنىن بىلدىرەدى. قاناتى جوق جەل ديىرمەنىن كورۋ—ۇيلەنۋدىڭ بەلگىسى. ديىرمەننىڭ  بيدايدىڭ  ورنى- نا ادامداردى ۇگىتكەنىن كورۋ—بۇلىك پەن ۇرىس-كەرىس. ءبىراز ادامنىڭ ءولىمىن، جەلىنبەيتىن نارسەنى ۇگىتكەنىن كورۋ—رىزىقتىڭ مولدىعىن، ارزاندىعىن، ناۋقاستىڭ شيپاسىن تاباتىنىن بىلدىرەدى.

 1. ديىرمەنشى:  تۇسىندە   ديىرمەنشى   كورۋ—سول   جەردەگى

بيدايداي ناپسىلىك جانە دۇنيەلىك ىستەردەن تازارۋدى

 

 

قالايتىن ادامنىڭ بەلگىسى. تۇسىندە جاس ديىرمەنشى كورگەن ادامنىڭ رىزىعى دۇشپانىنىڭ جاردەمىمەن قولىنا تۇسىرەدى. تۇسىندە ۇن تارتاتىن ادامدى كورۋ— شيپانىڭ، ءبىلىم ۇيرەنىپ، ۇيرەتۋدىڭ بەلگىسى. ەگەر ءقاۋىپتى ءىس باسىنا كەلسە، قۇتىلادى. كىمدە-كىم تۇسىندە كارى ديىرمەنشى كورسە—دۇنيەلىك نارسەگە قاتتى كوڭىل ءبولىپ كەتكەنىن بىلدىرەدى. وزىنە جەتەرلىكتەي دارەجەدە تابىسى بولادى.

 1. دويبى: دويبىدان ۇتىلعانىڭىزدى كورۋ—تابىستىڭ ازاياتىنىن؛ جەڭگەنىڭىزدى كورۋ—ارتاتىنىن بىلدىرەدى. تۇسىندە دويبى ويناۋ—ۋاقىتىن بوس وتكىزىپ جۇرگەنىن، قيالداۋدى، ساۋدادا زيان كورۋدى مەڭزەيدى.
 2. دوڭىز—دۇشپاندارىمەن ايتىسىپ، تارتىسادى.
 3. دوپ: تۇسىندە دوپ كورۋ—دۇشپاندىق، ءازىل-وسپاق، دۇنيە- مۇلىكتىڭ بەلگىسى. كەيدە جولاۋشى بولۋدىڭ نەمەسە ءبىر جەردەن باسقا جەرگە كوشۋدىڭ بەلگىسى. دوپپەن ويناۋ— دۇشپاندىق پەن ءازىل-وسپاقتىڭ بەلگىسىن بىلدىرەدى.
 4. دوستىق—سىي-قۇرمەت.
 5. دوسىڭ ولەيىن دەپ جاتسا—جاقسىلىق كەلەدى.
 6. دوسىڭمەن كەزدەسۋ—كۇتپەگەن جاقسى جاڭالىق.
 7. دوڭگەلەك: تۇسىندە دوڭگەلەك كورۋ—جۇمىسىڭىزدا ورىندى جۇرەتىنىن بىلدىرەدى.
 8. دۋال: كىمدە-كىم دۋالدىڭ ۇستىندە جۇرگەنىن نەمەسە دۋالعا ءمىنىپ العانىن كورسە—ول دۋال ونىڭ جاعدايىن بىلدىرەدى. دۋال ءالسىز بولسا—ءحالىنىڭ ناشار ەكەندىگى- ءنىڭ بەلگىسى. دۋالدىڭ اينالاسىنداعى اشەكەيلەر—ول ادامنىڭ ۇرپاعىن بىلدىرەدى. ۇستىنە دۋال نەمەسە باسقا ءبىر نارسە تۇسكەنىن كورگەن ادام—كوپ كۇنا ءىس ىستەيدى. ءبىر دۋالعا جابىسىپ تۇرعانىن كورۋ—بەدەلىنەن اي- رىلاتىنىن بىلدىرەدى. دۋالعا قاراپ ودان ءوزىنىڭ ءتۇرىن كورگەن ادام—ءولىپ، ەسىمى ءقابىرىنىڭ باسىنا جازىلادى. قولىنا التىن بىلەزىك تاعىپ، دۋالدىڭ ۇستىندە وتىرعا- نىن كورسە—جوعارى مارتەبەگە شىعادى. كىرپىشتەن ءۇي سالعانىن كورگەن ادام—يگى ءىس ىستەيدى.
 9. دۋالاۋ: تۇسىندە سيقىرلاپ جاتقانىن كورۋ—ناداننىڭ كەسىرى تيەتىنىن جانە ەكى ءجۇزدى ادامعا جورىلادى. تۇستە دۋا كورۋ—ءساتسىز ساپارعا جورىلادى. ءوزىنىڭ دۋاشى ەكەنىن جانە باسقا ادامداردى دۋالاپ جاتقانىن كورسە—

 

ادامدارعا كەسىرى تيەتىنىنە جورىلادى. سيقىر—ءدىنى- مىزدە جاعىمسىز قىلىق بولعاندىقتان، جاقسىلىققا جورىلمايدى. يبن-كەسير بىلاي دەدى: «سيقىر كورۋ— جاقسى ەمەس. تۇسىندە دۋالاتۋ ءۇشىن بىرەۋگە بەرۋ— ىستەرىنىڭ كەرى كەتەتىنىن بىلدىرەدى».

 1. دۋلىعا—ايەلدى، دۇنيە-مۇلىكتى، جولاۋشىلىقتى، جۇ- مىسسىز جۇرگەن كىسىنىڭ جۇمىس تاباتىندىعىن بىلدىرە- ءدى. تۇسىندە قىمبات دۋلىعا كورۋ—باي ءارى ادەمى ايەلدى بىلدىرەدى.
 2. دۇعا: تۇسىندە دۇعا قىلۋ—وياۋ كەزدەگى قۇلشىلىق نە- مەسە ءتۇس كورۋشىنىڭ نامازىن بىلدىرەدى. تۇسىندە دۇعا قىلۋدان تارتىنعانىن كورسە—ۇمىتسىزدىككە تۇسەدى. ويتكەنى ۇمىتسىزدىك—دۇعا قىلماي قاشقاقتاۋدىڭ بەل- گىسى. قاراڭعى جەردە دۇعا قىلعانىن كورگەن ادام— قيىنشىلىقتان قۇتىلادى. تۇسىندە دۇعا قىلۋ—تۋرا جولعا ءتۇسىپ، رىزىققا كەنەلۋدى بىلدىرەدى.
 3. دۇشپانىڭدى ءسۇيىپ جۇرسەڭ—ىمىراعا كەلەسىڭ.
 4. دۇيسەنبىدە جۇمىسقا نىق باسىپ كەتىپ بارا جاتساڭىز— ءساتتى ءىس باستالماق.
 5. ەگەر اۆتوكولىكتەن قاشىپ جۇرسەڭىز—ءسىزدىڭ جولىڭىز- دا كورە الماۋشىلىق بار ەكەنىن حابارلايدى.
 6. ەگەر ارىق قاتىن كورىنسە—اشتىق بولار.
 7. ەگەر ارىق سيىر كورسە—اشتىق جىل بولار.
 8. ەگەر اسپانعا شىقسا—كوپ جاقسى بولادى، اسپاننان جىعىلسا—جامان.
 9. ەگەر استرولوگ سىزگە جۇلدىز جورامال ايتىپ جاتسا— ومىرىڭىزدە ۇلكەن وزگەرىس ورىن الىپ، ۇزاق ساپارعا شى- عاسىز. سونداي-اق جاڭا تانىستار پايدا بولادى.
 10. ەگەر اۋزىن بۇزىلعان، ياكي بايلانمالى كورسە—ول كا- فىرلىك.
 11. ەگەر اششى جەمىستى اعاشتان پايدالانسا—اشۋلى كىسىدەن مال تيەر.
 12. ەگەر ادەتىندە ساقال-مۇرتىن، شاشىن الدىرتىپ جۇرە- ءتىن بولسا—ول كىسىگە ىزگىلىك بولار.
 13. ەگەر ايەل تەلەفونمەن سويلەسسە—ءسىزدىڭ كۇندەسىڭىزدىڭ پايدا بولعانىن حابارلايدى.
 14. ەگەر اشەكەي بۇيىمدى جوعالتىپ السا—اۋىر ۋاقىت- تاردى باسىنان وتكەرەدى.

 

 

 1. ەگەر بالاپان كورسەڭ—پايدالى ءبىر ءىسىڭ تۋرالى ۋايىم- داپ ءجۇرسىڭ.
 2. ەگەر باليع بولعان ۇل بالانى تابار كورسە—قۇرمەتتى بولماق.
 3. ەگەر بانككە اقشا وتكىزىپ جاتساڭىز—جاساپ جاتقان تىرلىگىڭىزدىڭ پايداسى دالاعا كەتپەك.
 4. ەگەر بانكتەن التىن الىپ جاتسا—ۇلكەن كىرىس كىرەدى.
 5. ەگەر بارلىق تىستەرى ءتۇسىپ قولىنا، ەتەگىنە جيىلسا— ءومىرى ۇزاق بولادى.
 6. ەگەر بارماقتارىن قىسقا، كەم كورسە—نامازى كەم بولار.
 7. ەگەر باسىن ارىستان باسى سەكىلدى، ياكي ءبورى باسى سەكىلدى كورسە—جاقسى، كوپ پايدا، ۇلىقتىق تابار.
 8. ەگەر باسىن اشىق كورسە—ەرى قايتپاس، ەگەر ەرى بولماسا، ءتىپتى ەر كورمەس، قۇرعاق جۇرەر.
 9. ەگەر باسىندا شاشتارىن كەتىرسە—كۇناھلارىنا كيفا- رات بولار.
 10. ەگەر بيت كوپ، تانىنەن شىعىپ جاتسا—ول كىسىنىڭ ءومىرى قىسقا بولار.
 11. ەگەر بويجەتكەن سابىنمەن جۋىنىپ جاتسا—بۇكىل عۇمىرى جەتىستىككە تولى بولماق.
 12. ەگەر بويجەتكەن تۇسىندە توتىقۇس اسىراپ السا—ونىڭ سۇيگەن ادامى وعان ءمىن تاعادى.
 13. ەگەر بۇلبۇل ءۇنسىز بولسا—دوستار اراسىنداعى ءبىرشاما تۇسىنبەۋشىلىكتەن حابار بەرگەنى.
 14. ەگەر ءبىر بەلگىسىز تۇيەگە مىنەر كورسە—ساپار قىلار.
 15. ەگەر ءبىر جاس ادەمى قاتىن سىيلاسا—حالال قاتىنىڭ بو- لار.
 16. ەگەر ءبىر كىسى ءوزىن ءسابي كورىپ، مەكتەپتە قۇران ۇيرەنەر كورسە، يا ادەپ ۇيرەنەر كورسە—كۇنادان ءتاۋبا قىلار. ەگەر باي، عالىم بولسا، ونىڭ حالى ناداندىققا تۇسەر، ياكي مالى كەتەر.
 17. ەگەر ءبىر كىسى تۇسىندە ءوزىن ءسۇت ەمەر كورسە—تارلىقتان قۇتىلار.
 18. ەگەر ءبىر كىسىنى قارا ءجۇزدى كورسە—ول كىسىنىڭ دىنسىزدىگى.
 19. ەگەر ءبىر كىسىنىڭ ۇيىندە ءسىڭبىرۋ كورسە—ول ۇيدەن قىز الار، ەگەر قىزى بولماسا، سول ءۇيدىڭ قاتىنىمەن ويناس قىلۋ حاۋفى بار.

 

 

 1. ەگەر ءبىر قاتىن ءتۇس كورسە، ءبىراق ول قاتىن ول تۇسكە لايىقسىز بولسا—كۇيەۋىنىڭ پايداسىنا جورىلار. سە- بەبى قاتىن ەركەكتىڭ سول قابىرعاسىنان جاراتىلدى.
 2. ەگەر ءبىر نادان كىسىنى قۇراننان قاراپ وقىر كورسە— حيكماتتى، عيززاتتى بولماق.
 3. ەگەر ءبىر نارسەنى العانىن كورسە—نيعماتتار، ولجالار تابار، العان نارسەلەرىنىڭ مولشەرىندە شادلىق تابار.
 4. ەگەر ءبىر وكىمەت ادامىنىڭ ەسىگىنىڭ جانىندا ازان وقىلسا—ول كىسىنى كۋالىككە ۇستار.
 5. ەگەر ءبىر ونەر يەسى ءتۇس كورسە—ءوزىنىڭ ونەرىنىڭ مولشەرىن- دە جورىلار.
 6. ەگەر ءبىر ساۋىتتان سۋ ىشسە، شىنىاياققا نان تۋراپ جە- سە—ءومىرى وتكەن بولار.
 7. ەگەر ول ادامدى ءوز سۋرەتىنەن سىنىق ءجۇزدى قايعىلى كورسە—ءبىر ورىننان كوشىپ كەتەر، نيعماتىنا كەمشىلىك كەلەر، قورلىققا تۇسەر، مۇنان كەيىن شادلىق كورەر، ءتاۋبا مىندەت بولار.
 8. ەگەر ءبىر ءتىرى ءبيتتى تۇتىپ لاقتىرىپ تاستاسا—ۇستاعان جولىنا قارسى ءبىر ءىس قىلعانى.
 9. ەگەر بىرەۋ ازان وقىسا—ادامداردى دىنگە ۇگىت ەتەر ءھام قاجىعا بارۋ ءناسىپ بولار.
 10. ەگەر بىرەۋ ازان شاقىرىپ، تاكبير ايتىپ، ناماز وقىسا— فارىز قاجى قىلار، ءھام ءنافىل قاجى قىلار.
 11. ەگەر بىرەۋ ءوزىنىڭ ەسەگىن ەت جەۋ ءۇشىن سويسا—كاسىبىندە شاتاسۋمەن مال تابار.
 12. ەگەر بىرەۋ تۇلكىمەن اۋرەلەنسە—ول كىسىگە اۋىرلىق بو- لادى.
 13. ەگەر بىرنەشە تۇيەلەر ءبىر جەرگە كىرگەنىن كورسە—ول جەر- گە دۇشمان كىرەر، كوپ ۋاقىت سىنىق كوڭىل بولار.
 14. ەگەر ءعابدۇسالام ەسىمدى كىسىنى كورسە—سالاماتتىقپەن جورىلار.
 15. ەگەر دانيال ءالايھيسسالامدى كورسە—ءتۇس جورۋ عىلى- مىندا عالىم بولار.
 16. ەگەر ءداۋىت پايعامباردى كورسە—قۋاتتى سالتانات تا- بار.
 17. ەگەر دە بىرەۋدىڭ ءۇيىنىڭ توبەسىنە شىعىپ ازان شاقىرسا— ول ءۇيدىڭ جاماعاتى ولەر.

 

 

 1. ەگەر دە كىسىنى تۇسىندە كەلەگە ءتۇسىپ جاراعان بۋرا قۋالايتىن بولسا—وندا ول قۇداي اتىنا قۇرباندىعىن بەرۋى كەرەك. ويتكەنى ونىڭ تۇسىندە كورگەنى—ازىرەيىل- ءدىڭ ءوزى.
 2. ەگەر دە قاتىن ەرىنىڭ سىڭبىرگەنىن كورسە—ءبىر ەر بالا تا- بار.
 3. ەگەر دە وعان ءبىر نارسە بەرەر كورسە، قانشا السا—سول شا- مادا ىزگىلىك كورەر.
 4. ەگەر دە ول قاتىن جيىركەنىشتى جامان كورىنسە—نە ءدىنى، نە دۇنيەسى بولماس.
 5. ەگەر دە ءوزىن تۇسىندە شاشتى كورسە—وعان جاقسىلىق بو- لار.
 6. ەگەر ەكى جۇمىرتقاسىن كەسىك كورسە—قىزى بالالاردان كەسىلەدى، ياكي قىزدارى ءولىپ، مارقۇم بولادى.
 7. ەگەر ەكى كىسى تۇسىندە اتقا ءمىنىپ، ودان قۇلاماي، ءوزى تۇسەتىن بولسا، وندا بۇل—جاقسى. ويتكەنى حالىق تۇستەگى اتتى وڭدەگى ارمان-تىلەككە بالاعان. تۇسىندە اتقا مىنگەن كىسى وڭىندە ارمان-تىلەگىنە جەتەدى. ەگەر دە ادام تۇسىندە مىنگەن اتىنان قۇلاپ قالسا—وندا ول جاقسى ەمەس، الدا قاۋىپ-قاتەر بار بولعانى.
 8. ەگەر ەركەك قاربىزدى جەسە—ۋايىمعا باتادى.
 9. ەگەر ەركەكتەر مەن قاتىندارعا يمامدىق قىلسا—ءبىر شاھارعا ۇلىق بولماق، ەگەر قازي بولۋعا لايىقسىز بولسا—ءبىر ىزگى ىسكە كەزدەسپەك.
 10. ەگەر ەرى شاشىن تارتار كورسە—ياكي كيىمى ەسكى كورسە— ول قاتىن ول ەرىنىڭ قىسىمىندا بولعانى.
 11. ەگەر جاعىنان كوتەرىلەر كورسە، جاقىن قارىنداسىنان ايرىلۋ.
 12. ەگەر جاس ايەل تۇسىندە وگىز كورسە—تاعدىرىن جاقسار- تاتانى ۇسىنىس بولادى.
 13. ەگەر جەكسەنبى تۋرالى ايتىپ جاتقان بولسا—كۇردەلى ماسەلەلەرىڭىزدى شەشۋگە ءوز جولداسىڭىز كومەكتەسەدى.
 14. ەگەر جوعارعى ءتىسى ءتۇسىپ قولىنا السا—ول كىسىگە مال تۇسەر. ال ەگەر الدىنا تۇسسە—ءبىر ەر بالانى قۇداي بە- رەر. ەگەر جەرگە تۇسسە—ءولىم قايعىسى بولار.
 15. ەگەر جولاۋشىلاپ كەلە جاتقان كىسى تۇسىندە تۇلكى كو- رەتىن بولسا—وندا وڭىندە ونىڭ جولى بولمايدى، ال ەگەر

6-0185

 

 

قاسقىر كورەتىن بولسا—وندا وڭىندە ونىڭ ساپارى ءساتتى بولادى.

 1. ەگەر جۇلدىز كورسە—بۇل ءھام جاقسى، مارتەبەلىك بولار بالالارى دەر.
 2. ەگەر جۇلدىزدار ءسىزدىڭ ءومىرىڭىز تۋرالى سىر شەرتسە— تاڭعاجايىپ جەتىستىك پەن قۋانىش بولعالى تۇرعانىن بىلدىرەدى.
 3. ەگەر جۇمىس وگىزىن كورسە، ونى سويىپ، ەتىن ءبولىپ الار بولسا—باسشى ۇلىعى ولەدى.
 4. ەگەر زاكاريا پايعامباردى كورسە—قارتايعان كەزىندە ءبىر جاقسى، تاقۋا ۇل بالا كورەر.
 5. ەگەر ءيتتىڭ باسى، اتتىڭ باسى، ەسەك باسى، وسى سەكىلدى جانۋارلاردىڭ باسىن كورسە—بىرەۋگە كىرىسىپ، ەڭبەگىنىڭ بەينەتىن كورەر.
 6. ەگەر كاعبا ۇستىندە ناماز وقىپ كورسە—دىنسىزدىگى بولار.
 7. ەگەر كاعباتۋللادا ازان وقىر كورسە—ول كىسى ىزگىلىكتە بولار.
 8. ەگەر كەرۋەندە ازان وقىلسا—ول كىسىنىڭ مالى جوعالار.
 9. ەگەركوبەلەكتەرسىزدىاينالاۇشىپجۇرسە—وتەالىستاعى دوسىڭىزدان نەمەسە تانىسىڭىزدان حات الاسىز.
 10. ەگەر كورشىنىڭ ءۇيىنىڭ توبەسىندە ازان ايتار كورسە—ول كورشىنىڭ قاتىنىنان ءقاۋىپلى بولار.
 11. ەگەر كۇيەۋى باسقا بىرەۋگە عاشىق بولىپ قالسا—ءبىر- قالىپتى جانۇيالىق ومىردەن شارشاعاندىقتان باسقا جاقتان قىزىق ىزدەپ جۇرگەنىنىڭ بەلگىسى.
 12. ەگەر كۇيەۋى شارشاڭقى بولسا—جاقىن ادامداردىڭ ءبىرى اۋرۋعا شالدىققان.
 13. ەگەر كىسى قىستا تۇسىندە كوك مايسا جەر كورسە—قۇداي- دىڭ راحمەتىن كورگەنى. ەگەر كىسى تۇسىندە جازدا قار كور- سە—قۇدايدىڭ ازابىن كورگەنى.
 14. ەگەر كىسى ولگەن ادامدى تۇسىندە جاقسى كيىمدە كورەتىن بولسا—وندا بۇل جاقسى. ەگەر كىسى ولگەن ادامدى تۇسىندە جامان كيىمدە كورەتىن بولسا—وندا بۇل جاقسى ەمەس.
 15. ەگەر كىسى تۇسىندە (ازدى-كوپتى) ەشكى كورگەن بولسا—وندا بۇل جاقسى ەمەس.
 16. ەگەر كىسى تۇسىندە (ازدى-كوپتى) قوي كورگەن بولسا—وندا ول بارشا تىلەكتەرىنە جەتەدى.

 

 

 1. ەگەر كىسى تۇسىندە اعاش تاسىپ جۇرەتىن بولسا—وندا ول وڭىندە بايلىققا كەزىگەدى.
 2. ەگەر كىسى تۇسىندە ادام اتا پايعامباردى ونىڭ اشۋلى قالپىندا كورسە—وندا ول وڭىندە الدەنەگە قاپا بولادى.
 3. ەگەر كىسى تۇسىندە ادام اتا پايعامباردى ونىڭ جايدا- رى قالپىندا كورسە—وندا ول وڭىندە ۇلىق دارەجەگە جەتەدى.
 4. ەگەر كىسى تۇسىندە ازان ايتىپ ناماز وقىسا، نەمەسە قۇران وقىسا—وندا وڭىندە ونىڭ دارەجەسى وسەدى.
 5. ەگەر كىسى تۇسىندە اي كورسە—پاتشانىڭ قاتىنى قىز تا- بادى، ەگەر كىسى تۇسىندە كۇن كورسە—پاتشانىڭ ءىسى راۋان تابادى.
 6. ەگەر كىسى تۇسىندە اق قويان كورسە—قىس قاتتى كەلەر، ەگەر كىسى تۇسىندە قارا قويان كورسە—قىس جاقسى كەلەر.
 7. ەگەر كىسى تۇسىندە اق ءتۇستى كيىم كيسە—وندا ول بۇ دۇنيەدە دە، ول دۇنيەدە دە سىي-قۇرمەتكە بولەنەدى.
 8. ەگەر كىسى تۇسىندە اقسارى ءتۇستى كيىم كيسە—وندا ول وتە جاقسى: ونىڭ وڭىندە بارشا تىلەكتەرى ورىندالادى.
 9. ەگەر كىسى تۇسىندە الما جەسە—وندا ول وڭىندە تىلەگىنە جەتەدى.
 10. ەگەر كىسى تۇسىندە التىن كورەتىن بولسا—وندا وعان وڭىندە ۇلكەن اكىمدەر شاپاعاتىن تيگىزەدى.
 11. ەگەر كىسى تۇسىندە انار جەسە—وندا ول وڭىندە باييدى.
 12. ەگەر كىسى تۇسىندە اس ىشسە—وندا ول وڭىندە مول داۋلەتكە يە بولادى.
 13. ەگەر كىسى تۇسىندە اسپانعا كوتەرىلسە—وندا وڭىندە اكىم بولادى.
 14. ەگەر كىسى تۇسىندە اتقا ءمىنىپ كوكپار شاپسا—بولىس بولا- دى.
 15. ەگەر كىسى تۇسىندە ايۋدى كورسە—وندا ول وڭىندە كولدەنەڭ ولجاعا كەزىگەدى.
 16. ەگەر كىسى تۇسىندە ايەلدىڭ قوينىندا جاتسا—وندا وڭىندە ونىڭ داۋلەتى ارتادى.
 17. ەگەر كىسى تۇسىندە الدەكىمدى ۇرىپ-سوقسا—وندا ول وڭىندە دۇشپانىن مۇقاتادى.
 18. ەگەر كىسى تۇسىندە ب ا ق پەن دالا گۇلدەرىن كورسە—وندا ول وڭىندە باقىتقا بولەنەدى.

 

 

 1. ەگەر كىسى تۇسىندە بالىق ۇستاپ نەمەسە جەپ جۇرسە—وندا وڭىندە ونىڭ داۋلەتى ارتادى.
 2. ەگەر كىسى تۇسىندە باسىنا قۇس قونسا—ءھام ءبىر امالعا تۇرادى.
 3. ەگەر كىسى تۇسىندە باسىنا ءتاج كيسە—وندا ول وڭىندە بايلىققا يە بولادى.
 4. ەگەر كىسى تۇسىندە بيداي كورسە—وندا ول وڭىندە باييدى.
 5. ەگەر كىسى تۇسىندە بيىككە شىعار بولسا—وندا ول وڭىندە ۇلكەن دارەجەگە جەتەدى. ەگەر ول بيىكتەن قۇلار بولسا— وندا ول وڭىندە قاپالى بولادى.
 6. ەگەر كىسى تۇسىندە بيىكتەن قۇلاسا—وندا ول وڭىندە تا- بىسقا كەزىگەدى.
 7. ەگەر كىسى تۇسىندە بوققا باتاتىن بولسا—وندا ول وڭىندە بايلىققا كەنەلەدى.
 8. ەگەر كىسى تۇسىندە ءبىر قابىرعاسىنىڭ الىنىپ قالعانىن كورسە—وندا ول وڭىندە ايەلىنىڭ ولگەنىن كورەدى.
 9. ەگەر كىسى تۇسىندە بىرەۋدى ۇرسا—دۇشپانىن مۇقاتادى.
 10. ەگەر كىسى تۇسىندە گرەك جاڭعاعىن جەسە—وندا وڭىندە ونىڭ ىشىپ-جەم قورى مول بولادى.
 11. ەگەر كىسى تۇسىندە دوڭىز كورسە—وندا ول وڭىندە دۇش- پاندارىمەن ايتىسىپ، تارتىسادى.
 12. ەگەر كىسى تۇسىندە ەمەن اعاشىن كورسە—وندا ول وڭىندە ءوزىنىڭ سۇيىكتى ادامىنان حابار الادى.
 13. ەگەر كىسى تۇسىندە ەرتتەۋلى اتقا مىنسە—مۇراتىنا جە- تەر.
 14. ەگەر كىسى تۇسىندە ەسەككە ءمىنىپ جۇرسە—وندا بۇل وتە جاقسى.
 15. ەگەر كىسى تۇسىندە ەسەككە تەرىس قاراپ ءمىنىپ جۇرسە—وندا ول سول كۇنى-اق دارەجەگە يە بولادى.
 16. ەگەر كىسى تۇسىندە جابايى جىلقىعا مىنسە—وندا ونىڭ مال-مۇلكىنە زيان كەلەدى.
 17. ەگەر كىسى تۇسىندە جاڭبىر جاۋعانىن كورسە—وندا ول وڭىندە تابىسقا كەزىگەدى.
 18. ەگەر كىسى تۇسىندە ءجۇزىم جەسە—وندا ومىردە ونىڭ باعى جانادى.
 19. ەگەر كىسى تۇسىندە يت كورسە—وندا ول وڭىندە كىشىگىرىم ۋايىمعا تۇسەدى.

 

 

 1. ەگەر كىسى تۇسىندە كەزقۇيرىقتى كورسە—وندا ول وڭىندە ءقادىرسىز بولادى.
 2. ەگەر كىسى تۇسىندە كوگەرشىن كورسە—وندا وڭىندە ونىڭ ءىسى وڭعارىلادى.
 3. ەگەر كىسى تۇسىندە كوك ءتۇستى كيىم كيەتىن بولسا—وندا ونىڭ وڭىندە بارشا تىلەكتەرى قابىل بولىپ مۇراتىنا جەتەدى.
 4. ەگەر كىسى تۇسىندە كوكەكتى كورسە—وندا وڭىندە ونىڭ جوعى تۇگەندەلەدى، تابىسى ارتادى.
 5. ەگەر كىسى تۇسىندە كۇيكەنتايدى كورسە—وندا ول وڭىندە قاپا بولادى.
 6. ەگەر كىسى تۇسىندە كۇمىس اقشا ساناسا—باي بولادى.
 7. ەگەر كىسى تۇسىندە كۇرەك ءتىسى سىنسا—قاتىنى ولەدى، ازۋى سىنسا—بالاسى ولەدى، ەڭ تۇبىندەگى ازۋى سىنسا—وزىنە شىكاس جەتەدى.
 8. ەگەر كىسى تۇسىندە قازدى كورسە—وندا وڭىندە ونىڭ ازىق- تۇلىك قورى كوبەيەدى.
 9. ەگەر كىسى تۇسىندە قايىڭدى كورسە—وندا ول وڭىندە تا- بىستى بولادى.
 10. ەگەر كىسى تۇسىندە قارا ءتۇستى كيىم كيسە—وندا ول وڭىندە قايعىعا ۇشىرايدى.
 11. ەگەر كىسى تۇسىندە قاراعايدى كورسە—وندا ول وڭىندە سۇيىكتىسىمەن تابىسادى.
 12. ەگەر كىسى تۇسىندە قاراقۇستى كورسە—وندا ول وڭىندە بايلىققا يە بولادى.
 13. ەگەر كىسى تۇسىندە قاراتورعايدى كورسە—وندا ول وڭىندە قۋانىشقا بولەنەدى.
 14. ەگەر كىسى تۇسىندە قارشىعانى كورسە—وندا وڭىندە ونىڭ بايلىعى تاسيدى.
 15. ەگەر كىسى تۇسىندە قاسيەتتى قۇدىقتان ءزامزام سۋىن ىشسە— وندا ول وڭىندە بارلىق كۇناسىنان تازارادى.
 16. ەگەر كىسى تۇسىندە قاسقىر كورسە—وندا ول وڭىندە دۇشپا- نىن كوبەيتەدى.
 17. ەگەر كىسى تۇسىندە قاۋىن جانە قاربىز جەسە—وندا وڭىندە ونىڭ دوسى باييدى.
 18. ەگەر كىسى تۇسىندە قوي كورەتىن بولسا—وندا ول وڭىندە باس- شى قىزمەتكە تۇرادى.
 19. ەگەر كىسى تۇسىندە قوڭدى جارامدى اتقا ءمىنىپ جۇرسە— وندا ونىڭ بايلىعى ارتادى.

 

 1. ەگەر كىسى تۇسىندە قوڭدى سيىر مالىنا (وگىز،  بۇقا) ءمىنىپ جۇرسە—وندا ونىڭ بيلىگى وڭىندە بارلىق حالىقا جۇرەدى.
 2. ەگەر كىسى تۇسىندە قوڭدى تۇيەگە ءمىنىپ جۇرسە—وندا ول مۇراتىنا جەتەدى.
 3. ەگەر كىسى تۇسىندە قوڭسىز، كوتەرەم، سيىر مالىنا ءمىنىپ جۇرسە—وندا بۇل جاقسىلىق ەمەس.
 4. ەگەر كىسى تۇسىندە قويان كورسە—وندا ول وڭىندە بارلىق تىلەكتەرىنە جەتەدى.
 5. ەگەر كىسى تۇسىندە قۇدىقتان، ارىقتان نەمەسە كولدەن سۋ ىشسە—وندا ول وڭىندە اكىم بولادى.
 6. ەگەر كىسى تۇسىندە قۇماي قۇستى كورسە—وندا ول وڭىندە تۇرمىستىڭ بارلىق مۇڭ-مۇقتاجىنان ارىلادى.
 7. ەگەر كىسى تۇسىندە قۇرما جەسە—وندا ول ومىردە ۇزاق جا- سايدى.
 8. ەگەر كىسى تۇسىندە قۇس ۇستاسا—قاتىن الادى.
 9. ەگەر كىسى تۇسىندە قىزىل گۇل كورسە—وندا ول وڭىندە باقىتتى بولادى.
 10. ەگەر كىسى تۇسىندە قىزىل ءتۇستى كيىم كيسە—وندا ول وڭىندە ەل بيلەگەن باستىق بولادى.
 11. ەگەر كىسى تۇسىندە قىنانى كورسە—وندا ول وڭىندە تىلەگىنە جەتەدى.
 12. ەگەر كىسى تۇسىندە قىراندى كورسە—وندا ول وڭىندە دارە- جەگە يە بولادى.
 13. ەگەر كىسى تۇسىندە قىرعاۋىلدى كورسە—وندا وڭىندە ونىڭ بارلىق ءىسى ويداعىداي ورىندالادى.
 14. ەگەر كىسى تۇسىندە قىرعيدى كورسە—وندا ول وڭىندە باقىت- تى دا داۋلەتتى بولادى.
 15. ەگەر كىسى تۇسىندە ءماست تۇيە قۇلاسا—ساداقا قىلسىن، شىراكە حازىرەت ازىرەيىلدى كورىپتى.
 16. ەگەر كىسى تۇسىندە مەككەگە بارسا—وندا ول وڭىندە بارلىق تىلەگىنە جەتەدى.
 17. ەگەر كىسى تۇسىندە مۇحاممەد پايعامباردىڭ قابىرىنە ءمىناجات ەتسە—وندا وڭىندە ونىڭ دارەجەسى وسەدى.
 18. ەگەر كىسى تۇسىندە نۇح پايعامباردى ونىڭ اشۋلى قال- پىندا كورسە—وندا ول وڭىندە ۇلكەن بالەگە ۇشىراۋى نە- مەسە قازا بولۋى مۇمكىن.

 

 

 1. ەگەر كىسى تۇسىندە وڭ جاق ازۋ ءتىسىنىڭ ءتۇسىپ قالعانىن كورسە—وندا وڭىندە وعان اناسى جاعىنان تۋىس بولىپ كەلەتىن بىرەۋ قايتىس بولادى.
 2. ەگەر كىسى تۇسىندە وتىن كوتەرسە—كوپ ءدۇنيادار بولار.
 3. ەگەر كىسى تۇسىندە وزەننەن سۋ ىشسە—وندا ول وڭىندە پاتشا بولادى.
 4. ەگەر كىسى تۇسىندە ءوزىن قۋىپ جۇرگەن بۋرانى كورەتىن بولسا—وندا ونىڭ ىسىنە قاراي، وڭىندە بىردە جاقسىلىق- قا، بىردە جاماندىققا كەزىگۋى مۇمكىن.
 5. ەگەر كىسى تۇسىندە وزىنە بەيمالىم باقتا قىدىرىپ، كو- ءڭىل كوتەرىپ جۇرسە—وندا وڭىندە جۇماقتاعىداي كۇي كەشەدى.
 6. ەگەر كىسى تۇسىندە ءوزىنىڭ ۇيىقتاپ جاتقانىن كورسە—وندا ول وڭىندە جاقسى تابىسقا جەتەدى.
 7. ەگەر كىسى تۇسىندە ولگەن ادامداردىڭ قولىنان بىردەڭە السا—وندا ول وڭىندە پايدا، تابىس تابادى.
 8. ەگەر كىسى تۇسىندە ولگەن ادامدى جاقسى كيىممەن كورسە— جاقسى بولعانى، يمان كيىممەن كورسە—يمان بولادى.
 9. ەگەر كىسى تۇسىندە پالاۋ، ءمانتى جەپ، ءسۇت ىشسە—وندا ول وڭىندە بارلىق تىلەگىنە جەتەدى.
 10. ەگەر كىسى تۇسىندە پالەن جەرگە شىقسا—مارتەبەسى ءبالاند بولار، ەگەر كىسى تۇسىندە بالەندەردەن جىعىلسا—كوپ قاپا بولار.
 11. ەگەر كىسى تۇسىندە پىلگە نە ايداھارعا، ارىستانعا نە جول- بارىسقا، بارىسقا، نە ءمۇيىزتۇمسىققا مىنسە—وندا ول وڭىندە بارلىق جاۋلارىن تىزە بۇكتىرەدى.
 12. ەگەر كىسى تۇسىندە پىسكەن ەت جەسە—وندا ول وڭىندە ءىشىپ- جەمىنىڭ كوبەيگەنىن كورەدى.
 13. ەگەر كىسى تۇسىندە سامۇرىق قۇستى كورسە—وندا وڭىندە ونىڭ باسىنا باقىت، بايلىق، داۋلەت ورنايدى.
 14. ەگەر كىسى تۇسىندە سارى ءتۇستى كيىم كيسە—وندا ول، ءوز ىسىنە قاراي، وڭىندە بىردە جاقسى، بىردە جامان جاعدايدا بولا- دى.
 15. ەگەر كىسى تۇسىندە ساسىقكوكەكتى (بابىسەك) كورسە—وندا ول وڭىندە تىلەگەن تىلەگىنە جەتەدى.
 16. ەگەر كىسى تۇسىندە سەمىز سيىر كورسە—ارزانشىلىققا تاعاللۇق، ەگەر كىسى تۇسىندە ارىق سيىر كورسە—قىمبات- شىلىققا تاعاللۇق.

 

 

 1. ەگەر كىسى تۇسىندە سول جاق ازۋ ءتىسىنىڭ ءتۇسىپ قالعانىن كورسە—وندا وڭىندە وعان اناسى جاعىنان تۋىس بولىپ كەلەتىن بىرەۋ قايتىس بولادى.
 2. ەگەر كىسى تۇسىندە سۋدا ءجۇزىپ ويناپ جۇرسە—وندا ول وڭىندە اكىم بولادى.
 3. ەگەر كىسى تۇسىندە تازا سۋعا سۇڭگيتىن بولسا—وندا ول ءوڭىن- دە اقتالىپ، ەل قاتارىنا قوسىلادى. ەگەر كىسى لاي سۋعا تۇسەتىن بولسا—وندا ول وڭىندە قايعىلى كۇيگە دۋشار بو- لادى.
 4. ەگەر كىسى تۇسىندە تازقارانى كورسە—وندا ول وڭىندە دۇش- پاندارىن تىزە بۇكتىرەدى.
 5. ەگەر كىسى تۇسىندە تارى كورسە—وندا ول وڭىندە تىلەگەن تىلەگىنە جەتەدى.
 6. ەگەر كىسى تۇسىندە تاۋتەكە مەن قۇلجا كورسە—وندا ول وڭىندە تۇرمىستىڭ تاۋقىمەتىن تارتپايتىن بولادى.
 7. ەگەر كىسى تۇسىندە تاۋىق كورسە—وندا ول وڭىندە دوسىنىڭ ىسىنە سۇيسىنەدى.
 8. ەگەر كىسى تۇسىندە تاۋىستى (قىرعاۋىل تۇقىمداس ۇزىن قۇيرىقتى ادەمى قۇس) كورسە—وندا ول وڭىندە اسقان سۇ- لۋعا ۇيلەنەدى.
 9. ەگەر كىسى تۇسىندە تۇنىق سۋعا تۇسسە—جارىقتىققا شى- عار، ەگەر كىسى تۇسىندە لاي سۋعا تۇسسە—عامعا كىرىپتار بو- لار.
 10. ەگەر كىسى تۇسىندە تۇرىمتايدى كورسە—وندا ول وڭىندە تىلەگەن تىلەگىنە جەتەدى.
 11. ەگەر كىسى تۇسىندە تۇيەگە مىنسە—اۋليەلەر قولدار.
 12. ەگەر كىسى تۇسىندە تۇيەگە ءمىنىپ جۇرسە—وندا ول جاقسى. ويتكەنى تۇيە—ۇلىق جانۋار. تۇسىندە تۇيەگە مىنگەن كىسىنى، ۇلى اۋليەلەردىڭ ءوزى جەلەپ-جەبەيدى. جالپى، تۇستە كولىككە ءمىنىپ، قۇلاماي ءجۇرۋ—جاقسى.
 13. ەگەر كىسى تۇسىندە تۇيەقۇستى كورسە—وندا ول وڭىندە اقىلسىز، نادان ادامدارمەن ىستەس بولادى.
 14. ەگەر كىسى تۇسىندە تۇلكى كورسە—وندا وڭىندە ونىڭ ادال دوسىنىڭ ورنىن الدامپاز الاياق باسادى.
 15. ەگەر كىسى تۇسىندە تۇلكى كورسە—ساپار قىلسا، جولى بول- ماس، ەگەر كىسى تۇسىندە ءبورى كورسە—ساپار قىلسا، جولى بولار.

 

 

 1. ەگەر كىسى تۇسىندە ءتۇتىنسىز وت كورسە—وندا ول وڭىندە بايي- دى.
 2. ەگەر كىسى تۇسىندە تىر-جالاڭاش جۇرسە—وندا ول وڭىندە بارلىق قايعى-مۇڭىنان ارىلادى.
 3. ەگەر كىسى تۇسىندە ۇشىپ جۇرسە—وندا ول وڭىندە پايدا، تابىس تابادى.
 4. ەگەر كىسى تۇسىندە ۇيرەك كورسە—وندا ول وڭىندە مۇقتاج- دىقتان قۇتىلادى.
 5. ەگەر كىسى تۇسىندە ۇيىنە تۇسكەن ۇرىنى كورسە—وندا ول وڭىندە تابىس تابادى.
 6. ەگەر كىسى تۇسىندە شاقا ساناسا—دۇشپاننان عايبات ءسوز ەسىتەدى.
 7. ەگەر كىسى تۇسىندە شاش الدىرسا—كەمباعال بولار، ەگەر كىسىنىڭ تۇسىندە شاشى وسسە—بەداۋلەت بولار.
 8. ەگەر كىسى تۇسىندە شىمشىقتى كورسە—وندا ونىڭ وڭىندە ءىسى وڭعارىلادى.
 9. ەگەر كىسى تۇسىندە نۇح پايعامباردى ونىڭ جايدارى قالپىندا كورسە—وندا ول وڭىندە ۇزاق تا داۋلەتتى عۇمىر كەشەدى.
 10. ەگەر كىسى شابدالى جەپ جۇرسە—وندا ول ەكى دۇنيەدە ءبىر- دەي شات-شادىمان عۇمىر كەشەدى—ءتۇس وڭگە اينالۋى ءۇشىن، از دەگەندە ءبىر كۇن ورازا ۇستاۋ كەرەك.
 11. ەگەر كىسىگە تۇسىندە ولگەن ادام ءبىر نارسە بەرسە، عايىپتان قولىنا ءبىر نارسە كەلەر.
 12. ەگەر كىسىلەرگە تۇلىمىن كورسەتىپ جۇرسە—ول ءراسۋالىق.
 13. ەگەر كىسىنى تۇسىندە يت قاپسا—زالىمعا كىرىپتار بولار.
 14. ەگەر كىسىنىڭ تۇسىندە كۇرەك ءتىسى سىناتىن بولسا—وندا ونىڭ ايەلى قاتەرگە ۇشىرايدى. ەگەر كىسىنىڭ تۇسىندە ازۋ ءتىسى سىنسا—وندا ونىڭ بالالارىنىڭ ءبىرى قاتەرگە ۇشىرايدى. ەگەر كىسىنىڭ تۇسىندە، ەڭ تۇپكى ازۋ ءتىسى سىنا- تىن بولسا—وندا ونىڭ ءوزى ءبىر قاتەرگە ۇشىرايدى.
 15. ەگەر كىسىنىڭ تۇسىندە ولگەن ادامدار بىردەڭە سۇراسا—ون- دا ول وڭىندە شىعىنعا ۇشىرايدى.
 16. ەگەر كىسىنىڭ تۇسىندە سالقىن جەل ەسىپ تۇرسا—وندا ول وڭىندە جاقسى دا جايلى تۇرمىستا بولادى.
 17. ەگەر كىسىنىڭ تۇسىنە اق قويان ەنسە—وندا قىس قاتتى بولا- دى. ەگەر كىسىنىڭ تۇسىنە قارا قويان ەنسە—وندا قىس جاي- لى بولادى.

 

 

 1. ەگەر قارا، اق تىشقانداردى ىنگە كىرىپ شىعىپ جاتقا- نىن كورسە—ءومىرى ۇزىن بولار.
 2. ەگەر قارشىعا قۇس جانە كىشكەنە قۇستى تۇتىپ السا— داۋلەتى زيادا، بالكي پەرزەنت كورەدى دەپ ايتادى.
 3. ەگەر قاتىن ءوز شاشىن جۇلار كورسە—پەردەسى جىرتى- لىپ، ۇياتتى بولار.
 4. ەگەر قاتىن سەمىز بولىپ كورىنسە—جىل جاقسى بولار، توقتىق بولار.
 5. ەگەر قاتىننىڭ سىڭبىرگەنىن كورسە—ەر بالا تابار.
 6. ەگەر قويدى تۇسىندە كورسە—قوي ءبۇقارادۇر، بۇقارا حا- لىق مۇنى جاقسى كورەدى دەپ ايتادى.
 7. ەگەر قولىمەن مۇرنىن سىڭبىرسە—ءبىر قىز بالاسى بولا- دى، ءومىر جاسى ۇزاق بولادى.
 8. ەگەر قويۋ كورىپ، ءبىر تامشى ەكى تامار كورسە—ول كىسىگە پايدا ءھام زەكەتىن وتەۋ كەرەك.
 9. ەگەر قۇراندى جەر كورسە—جاتتاعان ساباعىن ۇمىتپاق.
 10. ەگەر قۇراندى ساتار كورسە—جامانداردان ساقتانۋ كە- رەك.
 11. ەگەر قۇراندى ۇرلاسا، ياكي جاسىرار كورسە—ول كىسى نا- مازىن ۇرلار.
 12. ەگەر قۇراندى حاتىم قىلار كورسە—اللا تاعالا قا- سىندا كوپ ساۋاپتار تابار، ءھام نەندەي مۇرادىنا جە- تەر.
 13. ەگەر قۇراننان ءبىر نارسەنى بىرەۋگە بەرەر كورسە—راحمات، ءسۇيىنىش، قورقىتقان حابار، ۋاعىز سەكىلدى ءىس بولماق.
 14. ەگەر قۇراننىڭ جولدارىن كۇڭگىرت كورسە—قۇران تۋرا- سىندا ءبىر بەدعات ءسوز سويلەيتىن بولار.
 15. ەگەر قۇس باسى سەكىلدى بولار كورسە—شاھاردان شىعىپ ساياحات قىلار.
 16. ەگەر قىز بالا كورسە—اقىرى قورلىق ءىس بولار. ساداقا بەرگەن دۇرىس.
 17. ەگەر قىزىر پايعامباردى كورسە—كەيىن عۇلاما بولار.
 18. ەگەر ماڭدايى ارتار كورسە—داۋلەتى ارتار، ءامىرى جۇرەر.
 19. ەگەر ماڭدايى كەمىر كورسە—داۋلەتى كەمىر.
 20. ەگەر مارجان، مەرۋەرت تاعىپ السا—ۇيدەن بەرەكەت كەت- پەس دەپ ايتادى.

 

 

 1. ەگەر مۇسا، ھارۋن پايعامبارلاردى كورسە—ول پەندەنىڭ جانىندا ءبىر باس تارتۋشى، كۇش قىلۋشى، زالىمداردى ھالاك قىلار.
 2. ەگەر نەكە جۇزىگى جوعالىپ نەمەسە سىنىپ قالسا—ۇلكەن قاسىرەت، جاقىن ادامداردىڭ ءبىرى دۇنيەدەن وتەدى.
 3. ەگەر ول ادامدى كوركەم جۇزبەن كورسە—كوركەمدىك تا- بار. قايعىدا بولسا، قۇتىلادى.
 4. ەگەر ول بالىقتىڭ قارنىنان ءىنجۋ شىعار كورسە—ءبىر ەر- كەك بالا تابار.
 5. ەگەر ول ءبيتتى جاڭا كيىمدە كورسە—ونىڭ مالى كوپ بو- لار، مارتەبەسى ارتار.
 6. ەگەر ول قاتىن شاشى كۇزەلگەن كورسە—ەرى تالاق قىلادى.
 7. ەگەر ول قۇراندى جىپكە ءتىزىپ جازار كورسە—قۇراندى اقىلىمەن ءتافسير ەتكەنى بولار.
 8. ەگەر ول مۇسىلماندىق عالاماتىنان باسقا ءىس ىستەسە— حارام دۇنيە بولار.
 9. ەگەر ول مىسىقتىڭ ءبىر نارسەسىن تابار كورسە—ءبىر ءنار- سەنىڭ تولەۋىنە ياكي ۇرىمەن اۋرە بولار.
 10. ەگەر ول ءپىلدى سوعىس جەرىندە ءمىنىپ جۇرسە—ءپىل يەسىنە كوڭىل سىنىعى بولار.
 11. ەگەر ول ءسابي ەركەك بالا بولسا—ىزگىلىك عامالى ارتار حايىرلى ءتۇس.
 12. ەگەر ءوز اياعىڭىزدى كۇتىمگە الىپ وتىرساڭىز—ول ءسىزدىڭ عىلىممەن اينالىساتىڭىزدى جانە بۇدان سونشالىقتى پايدا تۇسپەيتىنىن سەزدىرەدى. ەگەر اياق ورنىندا اعاش اياق تۇرسا—دوستارعا اشىق-جارقىن ەمەستىگىڭىز.
 13. ەگەر ءوزىن جارتى قۇلاق كورسە—قاتىنى ءولىپ، ەكىنشى قاتىن الار.
 14. ەگەر ءوزىن ءماجۋسيدىڭ شوقىناتىن جەرىندە كورسە—ونىڭ اقىلى ءماجۋسي جولىندا بولعان بولار.
 15. ەگەر ءوزىن مۇرىنسىز كورسە—راحيمى بولماي، بالاسى بولماس.
 16. ەگەر ءوزىن مىنبەردە بولىپ، ىزگى ءسوز سويلەر كورسە—ول شا- مالى شارافاتتا كىسى بولار، سونىمەن اتاعى شىعار.
 17. ەگەر ءوزىن سوقىر كورسە—يسلام دىنىنەن ازعانى بولار.
 18. ەگەر ءوزىن سىڭار كوزدى كورسە—ءدىنىنىڭ جارتىسى كەتەر، ياكي ءبىر ۇلكەن كۇناعا كەزدەسەر.

 

 

 1. ەگەر وزىندە كوپ قۇلاقتار كورسە—ول كىسى حاقىسىن قابىل ەتپەگەن بولار.
 2. ەگەر ءوزىنىڭ قولىن قىنالاسا—بىرەۋدى ءولتىرۋ حاۋفى بار.
 3. ەگەر ساقالسىز، مۇرتسىز جىگىت كورسە—ول كىسىگە سول شا- مالى حايىر تابار.
 4. ەگەر ساقالى جەرگە جەتكەنشە ۇزىن بولسا—يەسى ولەر، سا- قالدىڭ وتە قارا بولۋى—ۋايىمسىزدىعى، جاسىل بولسا

—زور باقىت، وتە قالىڭ بولسا—كوپ مال-داۋلەتتى بولار.

 

تۋس جورۋ، تۋس جورۋ اكشا كورسە، تۋس جورۋ التىن كورسە، تۋس جورۋ الفاۆيت، تۋس جورۋ بالىك، تۋس جورۋ يت كورسە، تۋس جورۋ كازاكشا، تۋس جورۋ مىسىك، تۋس جورۋ سۋ كورسە، تۋسيندە اكشا كورسەن، تۋسيندە التىن كورسە، تۋسيندە اياگىن اۋىر بولسا، تۋسيندە بالىك كورسە، تۋسيندە بيت كورسە، تۋسيندە جىلان كورسە، تۋسيندە جىلكى كورسە، تۋسيندە يت كورسە، تۋسيندە كان كورسە، تۋسيندە مىسىك كورسە، ءتۇس جورۋ جىگىت كورسە، ءتۇس جورۋ جانۋارلار، ءتۇس جورۋ جىلان، ءتۇس جورۋ كىتابى قازاقشا، ءتۇس جورۋ كىتاپشاسى، ءتۇس جورۋ كيىم كورۋ، ءتۇس جورۋ ۇل بالا كورسە، ءتۇس جورۋ ايەل ادام كورسە، تۇسىڭدە التىن كورسەڭ، تۇسىڭدە اياعىڭ اۋىر بولسا، تۇسىڭدە اقشا كورسەڭ، تۇسىڭدە بالىق كورسەڭ، تۇسىڭدە جىلان كورسەڭ، تۇسىڭدە جىلقى كورسەڭ، تۇسىڭدە يت كورسەڭ، تۇسىڭدە مىسىق كورسەڭ، تۇسىڭدە ءتىسىڭ تۇسسە، تۇسىڭدە تىشقان كورسەڭ

 

جالعاسى بار

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما