بازارعا، قاراپ تۇرسام، اركىم بارار
بازارعا، قاراپ تۇرسام، اركىم بارار،
ىزدەگەنى نە بولسا، سول تابىلار.
بىرەۋ استىق الادى، بىرەۋ - مارجان،
اركىمگە بىردەي نارسە بەرمەس بازار

اركىمنىڭ ءوزى ىزدەگەن نارسەسى بار،
سومالاپ اقشاسىنا سونان الار.
بىرەۋ ۇقپاس بۇل ءسوزدى، بىرەۋ ۇعار،
باعاسىن پايىم قىلماي اڭ-تاڭ قالار.

ءسوزدى ۇعار وسى كۇندە كىسى بار ما؟
دەمەيمىن جالپاق جۇرتقا بىردەي جاعار.
جازعان سوڭ جەردە قالماس تەسىك مونشاق،
بىرەۋدەن بىرەۋ الىپ، ەلگە تارار.

ءبىر كىسى ەمەس جازعانىم، جالپاق جۇرت قوي،
شامدانباي-اق، شىراقتار، ۇقساڭ جارار.
"يت مارجاندى نە قىلسىن" دەگەن ءسوز بار،
ساۋلەسى بار جىگىتتەر ءبىر ويلانار.


You Might Also Like