جامانبالانىڭ بالاسى ولگەندە
بەلگىلى ءسوز: «ءولدى، ءولدى»،
بەلگىسىز ونىڭ مەكەنى.
نە حالاتقا¹ ءاۋرىلدى²،
قايدا قانداي ەكەنى.

¹حالات (ارابشا) — ءحال-جاي، جاعداي. بۇل ارادا نە حالگە، نەندەي كۇيگە ۇشىرادى دەگەن ماعىنادا.

²ءاۋرىلدى (پارسىشا) — ەل- جۇرتىنان ايرىلىپ، شەت جەردە قاڭعىپ ءجۇرۋشى. بۇل ارادا قاي جاققا كەتتى دەگەن ماعىنادا.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما