جەڭىس كۇنىنە ارنالعان تاقپاقتار - قازاقشا ولەڭ

جەڭىس كۇنى قۇرمەتىنە ارنالعان تاقپاقتار — بۇل ۇلى وتان سوعىسىنداعى جەڭىسىمىزدى مەرەكەلەۋ ءۇشىن، باتىرلارىمىزدى ەسكە الۋ جانە ولارعا قۇرمەت كورسەتۋ ماقساتىندا ايتىلاتىن ولەڭ جولدارى. مىنە، سىزگە بىرنەشە ۇلگى:

  1. جەڭىس كۇنى — مەرەكە، اتا-بابا ەرلىگىن ەسكە الار كۇن. ارقالارىندا تاۋ تاسىنداي جۇك، ەل ءۇشىن جانىن پيدا ەتكەن ۇلدارىن ۇمىتپايمىز ءبىز بۇگىن.

  2. بەيبىت كوكتەم، گۇلدەگەن مامىر، جەڭىس كۇنى جەتتى اقىرى. بابالار رۋحىنا تاعزىم ەتىپ، بۇگىنگى تىنىشتىققا العىس ايتامىز.

  3. اسپانىمىز اشىق بۇگىن، جارقىن كۇن، بۇل - جەڭىس كۇنى، قۋانىش پەن مۇڭ. بابالار جولىن جالعاستىرۋعا سەرت، تىنىشتىق ءۇشىن تۇرۋعا دايىنبىز نىق.

بۇل تاقپاقتار بالالاردىڭ مەكتەپ ءىس-شارالارىندا، سالتاناتتى جيىنداردا جانە وتباسىلىق جيىنداردا ايتۋعا ارنالعان.

You Might Also Like