سۋدا تىرشىلىك ەتەتىن جانۋارلار اتتارى

سۋدا تىرشىلىك ەتەتىن جانۋارلار الەمى وتە ءارتۇرلى جانە كەڭ. مۇنداي جانۋارلاردىڭ كەيبىرەۋلەرى تەڭىزدەر مەن مۇحيتتاردا ءومىر سۇرسە، ەندى بىرەۋلەرى وزەندەر مەن كولدەردە تىرشىلىك ەتەدى. تومەندە سۋدا تىرشىلىك ەتەتىن كەيبىر تانىمال جانۋارلار تۋرالى اقپارات بەرىلگەن:

  1. كيتتەر - مۇحيتتاردا ءومىر سۇرەتىن ەڭ ءىرى سۇتقورەكتىلەر. ولاردىڭ ىشىندە سۇر كيت، بوكەن كيت جانە باسقا دا تۇرلەرى بار.

  2. دەلفيندەر - اقىلدى جانە الەۋمەتتىك جانۋارلار. ولار سۋ استىنداعى ۇندەردى پايدالانىپ بىر-بىرىمەن قارىم-قاتىناس جاسايدى.

  3. اكۋلالار - مۇحيتتاردىڭ قورقىنىشتى جىرتقىشتارى. ولاردىڭ كوپتەگەن تۇرلەرى بار، مىسالى، اق اكۋلا، تيگر اكۋلاسى جانە باسقالار.

  4. مەدۋزالار - جۇمساق، ادەتتە ءمولدىر دەنەلەرى بار جانە سۋ استىندا ءجۇزىپ جۇرەدى. ولاردىڭ كەيبىر تۇرلەرى ۋلى.

  5. تەڭىز ايۋلارى - سۋدا جانە قۇرلىقتا ءومىر سۇرە الاتىن ايۋاندار. ولار نەگىزىنەن بالىقپەن جانە تەڭىز جاندىكتەرىمەن قورەكتەنەدى.

  6. تەڭىز جۇلدىزدارى - باياۋ قوزعالاتىن، ءبىراق تەڭىز تۇبىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن جانۋارلار. ولار ءارتۇرلى تۇستەردە جانە مولشەرلەردە بولادى.

  7. بالىقتار - سۋدا تىرشىلىك ەتەتىن ەڭ كوپ تارالعان ءتىرى اعزالار. مىسالى، ءپىرانيا، انچوۋس، تۋنەس جانە ت.ب.

بۇل جانۋارلاردىڭ ءارقايسىسى ءوزىنىڭ تىرشىلىك ورتاسىنا بەيىمدەلگەن ەرەكشە قاسيەتتەرگە يە. ولاردىڭ كوپشىلىگى سۋ استىندا تىنىس الا الاتىن مۇشە - جابىندىلارى بار، ال كەيبىرەۋلەرى سۋدا وتە جىلدام قوزعالادى. سۋدا تىرشىلىك ەتەتىن جانۋارلاردىڭ ارتۇرلىلىگى عالامشارىمىزدىڭ بيولوگيالىق ارتۇرلىلىگىنىڭ كەرەمەت كورسەتكىشى بولىپ تابىلادى.

You Might Also Like