"مەن قازاقپىن" ءانى - قۋاندىق راحىمنىڭ 2017 جىلى جارىق كورگەن تانىمال ءانىنىڭ سوزدەرى مەن مينۋس نۇسقاسىن ىزدەپ ءجۇرسىز بە؟ قازاق تىلىندەگى ادەمى ءان ماتىنىمەن تانىسىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەيتىن ەرەكشە تۋىندىنى تىڭداڭىز. مۇندا "مەن قازاقپىن" ءانىنىڭ تولىق ءماتىنى ۇسىنىلعان. جۇكتەۋ جانە تىڭداۋ ءۇشىن قاجەتتى اقپاراتتى وسى جەردەن تابا الاسىز.

"مەن قازاقپىن" مينۋس سكاچات

"مەن قازاقپىن" مينۋس سكاچات

 

تەكست پەسني:

قازاق بولىپ تۋماعاندا نەتەر ەم؟

بۇل جالعاننان باقىت تاپپاي وتەر ەم

جەلدەي جۇيرىك جىلقى مىنبەي جالعاندا

الاماندا ات وزدىرماي كەتەرەم

قازاق بولىپ تۋماعاندا نەتەر ەم؟

وكىنىشپەن ورتەنەر ەم وتە مەن

قاسيەتتى دومبىرانى قولعا الماي

قوڭىر ءۇندى اۋەلەتپەي كەتەر ەم

قايىرماسى: مەن قازاقپىن
بويىمداعى قان قازاق
مەن قازاقپىن
مەن شىرقايتىن ءان قازاق
ءبىر قازاقتىڭ
باقىتى مەن باعىنا
بار جانىمەن
قۋانسا ەكەن بار قازاق

مەن قازاقپىن
ءتۇرىم قازاق، ءتىل قازاق
مەن قازاقپىن
مەن ايتاتىن جىر قازاق
سۇيەۋ بولسىن، تىرەۋ بولسىن
مىڭ قازاق
سۇرىنگەندە، بۇلىنگەندە ءبىر قازاق

قازاق بولىپ تۋماعاندا نەتەر ەم؟

قالاي باسقا بايراقتاردى كوتەرەم؟

جەتى بىردەي قازىنامنان ايرىلىپ

جەتى اتامدى جاتتاي الماي كەتەر ەم

قازاق بولىپ تۋماعاندا نەتەر ەم؟

قوناقجايلىق جايىن بىلمەي وتەر ەم

قىمىز، شۇبات، قازى-قارتا، قۇرت مايسىز

ءقادىر قاشىپ، قارنىم اشىپ وتەر ەم

 

 

قۋاندىق راحىم - "مەن قازاقپىن" تەكست پەسني، 2017

 

"مەن قازاقپىن" مينۋس سكاچات جانە تولىق ءماتىنى. قۋاندىق راحىمنىڭ تانىمال ءانىنىڭ مينۋس نۇسقاسىن جۇكتەۋ جانە ماتىنىمەن تانىسۋ.

مەن قازاقپىن مينۋس سكاچات،

قۋاندىق راحىم اندەرى،

مەن قازاقپىن تەكست پەسني،

قازاقشا اندەر جۇكتەۋ،

قازاقشا مۋزىكا مينۋس،

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما