مۇز قاتقان بۋداپەشت

قاتتى جەل، جاڭبىر جانە تومەن تەمپەراتۋرا ەۋروپانىڭ بۋداپەشت قالاسىن مۇز پاتشالىعىنا اينالدىردى.


You Might Also Like