قاۋىن تۋرالى

قاۋىن – ىستىققا ءتوزىمدى، جارىقسۇيگىش، شولگە شىدامدى، ءبىرجىلدىق وسىمدىك. قاۋىن 25 – 300س تەمپەراتۋرادا جاقسى وسەدى. قاۋىننىڭ قۇرامىندا: قانت، ا، ر، س دارۋمەندەرى، اسكوربين قىشقىلدارى، تەمىردىڭ مينەرالدى تۇزدارى، كاليي، ناتريي جانە فرۋكتوزا، ساحاروزا، گليۋكوزا كومىرتەكتەرى بار. دارۋمەندەر مەن قانت قۇرامى بويىنشا قاۋىن ءتىپتى قاربىزدان دا اسىپ كەتەدى. جازدىڭ ىستىق كۇندەرى ءشولدى جاقسى باسادى. قازاقستاندا قاۋىننىڭ 22 اۋدانداستىرىلعان سورتتارى ەگiلەدi. جەمىستەرى قايتا وڭدەلگەن كۇيدە كەڭىنەن قولدانىلادى. قاۋىننان بال، سۋكاتتار، توساپ، مارمەلاد دايىندايدى. ولاردى كەپتىرەدى جانە قاقتايدى. قاقتالعان قاۋىنداردى «قاۋىنقاق» دەپ اتايدى، ولار ۇزاق ۋاقىت بويى ساقتالادى. داندەرىنەن جوعارى ساپالى تاعامدىق ماي وندىرەدى.

قاۋىن حالىق مەديسيناسىندا بەلگىلى ءبىر ماعىناعا يە:

- قاۋىن قۇرامىندا قانت كوپ. ول اسقازان اۋرۋلارىنا ەم. بەتتەگى بەزەۋدى، سەكپىلدەردى كەتىرۋگە كومەكتەسەدى. ەت قايناپ جاتقاندا قاۋىننىڭ قابىعىن سالسا جۇمساق بولادى.

- ونىڭ قۇرامىندا فوليي قىشقىلى بولاتىندىقتان، قان ازدىق اۋرۋلارىندا كەڭىنەن قولدانادى.

- جەمىستەرىن تۋبەركۋلەز، برونحيت، ريەۆماتيزم اۋرۋلارىندا قولدانادى جانە جۇرەك-قان تامىر اۋرۋلارىندا، بۇيرەك پەن باۋىردىڭ دەرتتەرىندە قولدانۋ ۇسىنىلادى.

- ەجەلدەن-اق قاۋىن شىرىنىن  ىشەك قۇرتتارىنا قارسى ەم رەتىندە، تاماق اۋرۋلارى مەن سوزىلمالى جوتەلگە قارسى قولدانادى.

قاۋىندى قالاي تاڭداۋ كەرەك؟

جاقسى قاۋىننىڭ ساباعى قالىڭ بولادى. ال قاۋىننىڭ پىسكەندىگىن ءبىلۋ ءۇشىن ساباعىنا قاراما-قارسى بەتتەگى قىرتىسىن باسىپ كورۋ كەرەك، شالا قاۋىننىڭ سول تۇستاعى قابىعى – قاتتى، ال پىسكەن قاۋىننىڭ قابىعى – باسقان كەزدە ازداپ باسىلىپ، جۇمساق ەكەندىگى بايقالىپ تۇرادى.


You Might Also Like