قازاق ءتىلىنىڭ گرامماتيكاسى

قازاق ءتىلىنىڭ گرامماتيكاسىنا قاتىستى وقۋشىلار ەڭ كوپ ىزدەيتىن سۇراقتار تومەندەگىدەي:

داۋىستى جانە داۋىسسىز دىبىستار

 • قازاق تىلىندە نەشە داۋىستى دىبىس بار؟ قازاق تىلىندە 15 داۋىستى دىبىس بار.
 • قازاق تىلىندە نەشە داۋىسسىز دىبىس بار؟ قازاق تىلىندە 25 داۋىسسىز دىبىس بار.
 • "سيرەك" سوزىندەگى ي دىبىسى قانداي دىبىس؟ بۇل سوزدەگى ي دىبىسى داۋىستى بولىپ تابىلادى.

سوزدەردىڭ بۋىن قۇرىلىمى

 • "قوسىمشا" سوزىندە نەشە بۋىن بار؟ بۇل سوزدە 3 بۋىن بار.
 • "ويىنشىق" سوزىندە نەشە بۋىن بار؟ بۇل سوزدە دە 3 بۋىن بار.
 • قانداي سوزدەر تاسىمالدانبايدى؟ ءبىر بۋىندى سوزدەر جانە ءبىرىنشى بۋىنى ءبىر دىبىستان قۇرالعان ەكى بۋىندى سوزدەر تاسىمالدانبايدى.

ءسوز تاپتارى

 • جۋان داۋىستى دىبىستاردى اتاڭىز. جۋان داۋىستى دىبىستار: ا، ۇ، ى، و.
 • گ دىبىسى قانداي دىبىس؟ گ دىبىسى ۇياڭ دىبىس.
 • پ دىبىسى قانداي دىبىس؟ پ دىبىسى قاتاڭ دىبىس.
 • ءسوز دەگەنىمىز نە؟ ءسوز زاتتىڭ، ساپانىڭ، قيمىلدىڭ، ساننىڭ اتاۋى.
 • جۇرناق دەگەنىمىز نە؟ جۇرناق ءسوز ماعىناسىن وزگەرتەتىن قوسىمشا.
 • جالعاۋ دەگەنىمىز نە؟ جالعاۋ سوزبەن ءسوزدى بايلانىستىراتىن قوسىمشا.

سويلەم تۇرلەرى

 • سۇراۋلى سويلەم دەگەنىمىز نە؟ سۇراۋلى سويلەم جاۋاپ الۋ ماقساتىمەن ايتىلعان سويلەم.
 • لەپتى سويلەم دەگەنىمىز نە؟ لەپتى سويلەم ادامنىڭ كوڭىل كۇيىن، سەزىمىن بىلدىرەتىن سويلەم.

ءماتىن جانە ءسوز تىركەستەرى

 • ءماتىن دەگەنىمىز نە؟ ءماتىن ماعىنا جاعىنان ءوزارا بايلانىستى ەكى نە ودان كوپ سويلەمنەن قۇرالادى.
 • ءسوز تىركەسى دەگەنىمىز نە؟ ءسوز تىركەسى - ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ءسوزدىڭ ماعىنا جاعىنان بايلانىسىپ، سويلەم ىشىندە قولدانىلۋى.

وسى سۇراقتار مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ قازاق ءتىلى گرامماتيكاسىن تۇسىنۋدە ءجيى كەزدەسەتىن سۇراقتار بولىپ تابىلادى. كوپتەگەن وقۋشىلار وسىنداي سۇراقتارعا جاۋاپ ىزدەيدى جانە بۇل سۇراقتار ولاردىڭ تىلدىك بىلىمدەرىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.

 

You Might Also Like