ساعىندىم سەنى مينۋس سكاچات

اجار تۇزەلبەك قىزى - ساعىندىم سەنى مينۋس سكاچات تەكست ءان ءسوزى جۇكتەۋ

اجار تۇزەلبەكوۆا - ساگىندىم سەني تەكست پەسني

 

ساعىندىم سەنى مينۋس سكاچات

 

 

ايدىنعا اققۋ-قاز ورالدى، ساعىندىم سەنى،
جاينادى دۇنيە، جاڭاردى، ساعىندىم سەنى.
جاز ءوتتى، جاپىراق تونالدى، ساعىندىم سەنى،
اق قايىڭ اق مامىق وراندى، ساعىندىم سەنى.

قايىرماسى:
كۇن باتتى، تاڭ اتتى تاعى دا،
ەم تاپپاي جارالى جانىما،
جوعىڭا سەنبەستەن قارايلايمىن جولىڭا.
سەن ەدىڭ ەرتەگى ارالىم،
دەرتىمنىڭ تابا الماي امالىن،
تاۋسىلىپ ىشىمنەن بارامىن-اۋ، قاراعىم.

اق قايىڭ ارىلدى اق قاردان، ساعىندىم سەنى،
ساندۋعاش سايرادى باقتاردان، ساعىندىم سەنى.
ەلەسىڭ جوق بولعان ءتاتتى ارمان، ساعىندىم سەنى،
كەلەسىڭ، جانىم، قاي جاقتاردان، ساعىندىم سەنى.

 

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما