شىندىق تۋرالى
شىندىق كوزگە شۇقيدى قاشاننان دا،
شىبىن جانىڭ شىندىقتان قاشا العان با.
ار-اقيقات ۇكىمى جاسالعاندا،
قولعا تۇرار نوقتاسىز اساۋلار دا.
قولعا تۇرار قۋلار دا، زۇلىمدار دا،
ات جالىنان مال تاپقان جىلىمدار دا.
ارامزانى، ۇرىنى جۇلىپ تۇسپەي،
اقيقاتتىڭ الماسى سۋىنعان با!
شىندىق دەگەن - شىمىلدىق بىرەۋلەرگە،
قالقا قىلىپ شىندىقتى جۇرەر پەندە.
شىمىلدىعىن شىندىق كەپ جۇلىپ السا،
شىبىنى ۇشىپ، بيشارا كىرەر جەرگە.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما