سۇم دۇنيە توناپ جاتىر، ءىسىڭ بار ما؟
سۇم دۇنيە توناپ جاتىر، ءىسىڭ بار ما؟
باياعى كۇش، باياعى ءتۇسىڭ بار ما؟
الدى ءۇمىت، ارتى وكىنىش الدامشى ءومىر،
جەلىگىن جەرگە تىقپاس كىسىڭ بار ما؟!

ءدامى قايتپاس، بۇزىلماس ءتاتتى بار ما؟
ءبىر بەس كۇننىڭ ورنى جوق اپتىعارعا.
قاي قىزىعى تاتيدى قۋ ءومىردىڭ
تاتۋدى اراز، جاقىندى جات قىلارعا؟

ەت جۇرەكسىز ەرنىڭنىڭ ايتپا ءسوزىن،
ءتىل ۇيرەنگەن ءناپسىنىڭ قۋ مىنەزىن.
تىلدە سۇيەك، ەرىندە جيەك بار ما،
شىمىلدىق بوپ كورسەتپەسدۇنيە شىننىڭ ءجۇزىن.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما