ءتاڭىرىنى ىزدەپ ءبىر مۇڭعىل...
ءتاڭiرiنi iزدەپ بiر مۇڭعىل
تاس سۋرەتكە شوقىنسا،
ولسە دە، بولىپ سوعان قۇل،
يمانىن بۇزباي وتىرسا.

اتاق، پايدا iزدەمەي،
ويىندا ماقتان جوق بولسا،
قياناتتى كوزدەمەي،
قاناعاتقا توق بولسا.

مولدەكە، وعان تاڭدانبا،
سول كiرەدi بەيiسكە،
ەكi ءجۇزدi ساندالما
سەن قالاسىڭ كەيiستە.

قۇدايىڭ مەن دۇنيەگە
كەزەكپە-كەزەك شوقىنساڭ،
ينەدەي پايدا تيە مە
مەشiتتە مىڭ جىل وتىرساڭ؟

كiمدە بولسا شىن مiنەز،
بولماس وندا ەكi ءسوز،
ءولتiرسە دە كوزبە-كوز،
يمانىن ساتىپ، الماس ءبوز.

يمان دا سول، دiن دە سول –
اداسپايتىن ايقىن جول،
كۇندە، مەيلiڭ، ىزا بول،
بەيiسكە انىق كiرەدi ول.

مىسال ەمەس ىندىنىم،
الگi مۇڭعىل – اۋليە،
يمانىن ساتقان جىندىنىڭ
Iزدەگەنi – دۇنيە.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما