تاربيە ساعاتى: 7 مامىر

تاقىرىبى: "وتانىمىزدى قورعاۋ - ارداقتى پارىزىمىز"

ماقساتى:

 • وقۋشىلارعا وتان قورعاۋشىلار كۇنىنىڭ ءمانى مەن ماڭىزدىلىعىن ءتۇسىندىرۋ.
 • وقۋشىلاردىڭ پاتريوتتىق سەزىمدەرىن وياتۋ جانە نىعايتۋ.

قۇرالدار:

 • قازاقستاننىڭ اسكەري باتىرلارى تۋرالى سلايدتار.
 • ۆيدەوروليكتەر جانە بەينەماتەريالدار.
 • وتان قورعاۋشىلارعا ارنالعان اندەردىڭ اۋديوجازبالارى.

ساباق بارىسى:

 1. كىرىسپە (5 مينۋت)

  • وقۋشىلارمەن سالەمدەسۋ جانە ولاردىڭ نازارىن ساباققا اۋدارۋ.
  • "وتان قورعاۋشىلار كۇنى" مەرەكەسىنىڭ قالىپتاسۋ تاريحىن قىسقاشا بايانداۋ.
 2. نەگىزگى ءبولىم (35 مينۋت)

  • ۆيدەوكورسەتىلىم: قازاقستاننىڭ اسكەري تاريحى مەن زاماناۋي اسكەري كۇشتەرى تۋرالى بەينەروليك كورسەتۋ.
  • تالقىلاۋ: وقۋشىلارمەن اسكەري باتىرلاردىڭ ەرلىكتەرى جانە ولاردىڭ ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدىلىعى تۋرالى پىكىر الماسۋ.
  • ءان ايتۋ: وتان قورعاۋشىلارعا ارنالعان پاتريوتتىق اندەردى بىرگە ايتۋ.
 3. قورىتىندى ءبولىم (10 مينۋت)

  • وقۋشىلاردىڭ ساباقتا العان اسەرلەرى مەن ويلارىن تىڭداۋ.
  • وتانىمىزدى قورعاۋدىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى قورىتىندى جاساۋ.

قوسىمشا اكتيۆيتەتتەر:

 • اسكەري كوستيۋمدەر كورمەسى: وقۋشىلاردىڭ وزدەرى دايىنداعان اسكەري كوستيۋمدەرىن كورسەتۋ.
 • اسكەري تەحنيكا مودەلدەرىن جاساۋ: وقۋشىلاردىڭ قولدان جاساعان اسكەري تەحنيكا مودەلدەرىنىڭ كورمەسى.

بۇل تاربيە ساعاتى وقۋشىلاردى وتانىمىزدى قورعاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا سەندىرىپ، ولاردىڭ پاتريوتتىق سەزىمدەرىن وياتادى.

You Might Also Like