8 سىنىپ 4-توقسانعا ارنالعان اعىلشىن تىلىنەن بجب سۇراقتارى جاۋابىمەن

8 سىنىپ 4-توقسانعا ارنالعان اعىلشىن تىلىنەن بجب (ءبىلىم جەتىلدىرۋ باقىلاۋى) سۇراقتارى جاۋابىمەن

تاقىرىپتار:

  1. Future Tenses (بولاشاق شاقتار)
  2. Conditional Sentences (شارتتى سويلەمدەر)
  3. Passive Voice (ءپاسسيۆتى قۇرىلىمدار)
  4. Reported Speech (سويلەمدى قايتا ايتۋ)
  5. Vocabulary and Reading Comprehension (سوزدىك قورى جانە ءماتىندى ءتۇسىنۋ)

1. Future Tenses (بولاشاق شاقتار)

سۇراق 1: Complete the sentence with the correct future tense (will، going to، present continuous).

Example: I think it ______ (rain) tomorrow.

جاۋاپ: I think it will rain tomorrow.

سۇراق 2: Use "going to" to complete the sentence.

Example: Look at those dark clouds! It ______ (rain) soon.

جاۋاپ: Look at those dark clouds! It is going to rain soon.

سۇراق 3: Fill in the blanks with the present continuous form of the verb.

Example: We ______ (visit) our grandparents next weekend.

جاۋاپ: We are visiting our grandparents next weekend.

2. Conditional Sentences (شارتتى سويلەمدەر)

سۇراق 1: Complete the first conditional sentence.

Example: If it ______ (rain) tomorrow، we ______ (stay) at home.

جاۋاپ: If it rains tomorrow، we will stay at home.

سۇراق 2: Complete the second conditional sentence.

Example: If I ______ (be) you، I ______ (study) harder.

جاۋاپ: If I were you، I would study harder.

سۇراق 3: Complete the third conditional sentence.

Example: If he ______ (study) harder، he ______ (pass) the exam.

جاۋاپ: If he had studied harder، he would have passed the exam.

3. Passive Voice (ءپاسسيۆتى قۇرىلىمدار)

سۇراق 1: Rewrite the sentence in the passive voice.

Example: They will build a new school next year.

جاۋاپ: A new school will be built next year.

سۇراق 2: Change the sentence to passive voice.

Example: The chef prepares the meal.

جاۋاپ: The meal is prepared by the chef.

سۇراق 3: Rewrite the sentence in the passive voice.

Example: Someone has stolen my bike.

جاۋاپ: My bike has been stolen.

4. Reported Speech (سويلەمدى قايتا ايتۋ)

سۇراق 1: Change the direct speech into reported speech.

Example: "I am studying،" she said.

جاۋاپ: She said that she was studying.

سۇراق 2: Rewrite the sentence in reported speech.

Example: "We will go to the park،" he said.

جاۋاپ: He said that they would go to the park.

سۇراق 3: Turn the direct speech into reported speech.

Example: "Do you like pizza؟" he asked.

جاۋاپ: He asked if I liked pizza.

5. Vocabulary and Reading Comprehension (سوزدىك قورى جانە ءماتىندى ءتۇسىنۋ)

سۇراق 1: Read the passage and answer the question.

Passage: "The city of Astana، now called Nur-Sultan، is the capital of Kazakhstan. It is known for its modern architecture and rapid development."

Question: What is the capital of Kazakhstan؟

جاۋاپ: The capital of Kazakhstan is Nur-Sultan.

سۇراق 2: Match the word with its definition.

Example:

  • Word: Environment
  • Definition: The natural world، including the land، air، and water.

جاۋاپ: Environment - The natural world، including the land، air، and water.

سۇراق 3: Choose the correct synonym for the underlined word.

Example: The movie was amazing.

  • a) boring
  • b) fantastic
  • c) dull

جاۋاپ: The movie was amazing - b) fantastic.

You Might Also Like