اتانىڭ شاھۋاتىنىڭ كوپ قوي ءمانى...
اتانىڭ شاhۋاتىنىڭ كوپ قوي ءمانi،
انانىڭ قۇرساعىندا قان بولعانى.
قۇس پەن ادام بولار دەپ كiم ايتا الار،
ءولi قان مەن جانى جوق جۇمىرتقانى؟
باسىندا ونىڭ كيiمi شاhۋات ەدi،
قىزىل قان، اق جۇمىرتقا كيگەنi ءانi!
دەنەسi نەشە ميلليون قۇبىلسا دا،
ونىڭ جانى – باياعى ەسكi جانى.
سەزiمiنiڭ زورايىپ، ازايماعى –
قانداي تۇردە بولعاننان ونىڭ ءتانi.
قايدا بارسا، ول ءوزiن «ءوزiم» دەيدi،
«ءوزiم» دەپ دەنەسi ەمەس، جاندى ايتقانى.
سول جاننان تiپتi «ءوزiمدiك» جوعالمايدى،
ەسەپ ەمەس، سان ءولiپ، سان قايتقانى.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما