اي مەن كۇن

وتكەن زاماندا بىرەۋدىڭ ايسۇلۋ جانە كۇنسۇلۋ دەگەن ەكى قىزى بولىپتى. ەكەۋى دە تەڭدەسى جوق سۇلۋ ەكەن. بىرىنەن-بىرى اسقان سۇلۋمىن دەپ بىرىمەن-بىرى ۇنەمى ۇرىسىسىپ، ءجيى-جيى جانجالداسىپ قالادى ەكەن. ءبىر كۇنى كۇنسۇلۋ ءىس تىگىپ وتىرعان ايسۇلۋعا ءتيىسىپ:

اي مەن كۇن

— سەنەن مەن سۇلۋمىن! — دەيدى. ال ايسۇلۋ بولسا:

— جوق، سەن سۇلۋ ەمەسسىڭ، مەن سۇلۋمىن! — دەپ تالاسادى.

اقىر اياعىندا بۇل تالاس ۇلكەن شاتاققا اينالادى. ىزا قىسىپ، ابدەن اشۋلانعان كۇنسۇلۋ وزىنە قارسى كەلىپ وتىرعان ايسۇلۋدىڭ بەتىن تىرناپ الادى. كۇنسۇلۋ تىرناعىنىڭ ءىزى ايسۇلۋدىڭ بەتىندە وشپەستەي بولىپ قالادى. مىنە، سودان بەرى ايسۇلۋ جۇرتتان ۇيالىپ، تەك تۇندە عانا تىسقا شىعادى ەكەن. ال بەيباستاقتىعىنان قاتتى ۇياتقا باتقان كۇنسۇلۋ ءتۇن قاراڭعىلىعىندا بۇعىپ جاتادى ەكەن. سودان بەرى ايسۇلۋ مەن كۇنسۇلۋ بىرىنە-بىرى كورىنبەيدى.


You Might Also Like