باتىر بايان قىسقاشا مازمۇنى

"باتىر بايان" - بۇل قازاق حالقىنىڭ باتىرلىق جىرلارىنىڭ ءبىرى، ونىڭ قىسقاشا مازمۇنىن جازىپ بەرەيىن. بۇل جىردا بايان دەگەن باتىردىڭ ەرلىكتەرى، ونىڭ جاۋلارمەن كۇرەسى، جاۋلاردى جەڭىپ، ەلىن امان ساقتاۋعا دەگەن ارمانى باياندالادى. بايان باتىر - قازاق دالاسىنىڭ باتىرلىق ءداستۇرىنىڭ ۇلگىسى، ول ءوز حالقىنىڭ مۇددەسى ءۇشىن كۇرەسكەن جانە جاۋىنا قارسى تۇرعان. جىردا ونىڭ جاۋمەن سوعىستاعى ەرلىك ىستەرى، حالقىنا دەگەن ادالدىعى جانە ەلدى باسقارۋداعى اقىلىقتارى سيپاتتالادى. "باتىر بايان" جىرى حالىقتىڭ ەرلىك رۋحىن، بىرلىگىن جانە تاۋەلسىزدىك ءۇشىن كۇرەسكەن ادامداردىڭ ماڭىزدىلىعىن كورسەتەدى. بۇل جىر - قازاق مادەنيەتىنىڭ ماڭىزدى بولىگى جانە ونىڭ ارقاسىندا كوپتەگەن ۇرپاقتار ءوز تاريحىن جانە باتىرلارىن ماقتان تۇتادى.

 

باتىر بايان پوەماسىنىڭ قىسقاشا مازمۇنى قازاق حالقىنىڭ باتىرلىق جىرلارى ەرلىك رۋحى جانە باتىرلىق تاۋەلسىزدىك ءۇشىن كۇرەس قازاق مادەنيەتى جانە تاريحى حالىق جىرلارى ءداستۇرلى قازاق اۋىز ادەبيەتى

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما