بەس قىمبات
«ەڭ اۋەل كەرەك نارسە يمان»-دەگەن،
«اقىرەت iستەرiنە (يشلارىنا) ينان!»- دەگەن!
«قۇداي كەشiرەر!»-دەگەنمەن، iس بiتپەيدi،
«يمان شارتىن بiلمەسە، ەسەن(يبان)»- دەگەن.

«ەكiنشi كەرەك نارسە- عاقىل» –دەگەن.
«عاقىلسىزدا تاۋپىق جاعى (شاعى) تاقىر!»-دەگەن.
«از iسكە اشۋلانىپ ، دiنiن بۇزار،
يمانىن كاپiرلiككە ساتار!ڭ-دەگەن.

«ءۇشiنشi قىمبات نارسە- سابىر!»-دەگەن،
«سابىرلىسى مۇراتىن تابار!»-دەگەن.
«ءار iستە سابىرسىزدىڭ تاۋبە-زورلىق،
سابىرسىزدىق باسقا پالە سالار!»-دەگەن.

«ءتورتiنشi، قىمبات نارسە شۇكiر»-دەگەن،
«نىعىمەتكە شۇكiرسiزدiك-كۇپiر!»-دەگەن.
جاتقان جەردەن: «قۇداي كەشiر!»- دەگەن-قورلىق،
«سەبەپ iزدەپ تۋرا جولمەن جۇگiر!»-دەگەن.

«بەسiنشi، قىمبات نارسە-ادەپ»- دەگەن،
ادەپسiزدە يمان تۇرۋ عاجاپ!»-دەگەن.
«كاپiرلiك- ادەپتiدە تۇرماعانداي،
ادەپ دەگەن ماحابباتقا سەبەپ!»-دەگەن.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما