بىلىمدىدەن شىققان ءسوز
بىلىمدىدەن شىققان ءسوز
تالاپتىعا بولسىن كەز.
نۇرىن، سىرىن كورۋگە،
كوكىرەگىندە بولسىن كوز.

جۇرەگى - اينا، كوڭىلى - وياۋ،
ءسوز تىڭداماس ول باياۋ.
ءوز ونەرى تۇر تاياۋ،
ۇقپاسىن با ءسوزدى تەز؟

ابىلەت باسقان ەلەرمە،
سوزگە جۋىق كەلەر مە؟
ءتۇزۋ سوزگە سەنەر مە،
تۇزەلمەسىن بىلگەن ەز؟

«ايتشى ايتشىلاپ» جالىنار،
ۇققىش جانسىپ شابىنار.
ۇقپاي جاتىپ جالىعار،
ۇيقىلى-وياۋ بويكۇيەز.

جاس بالاداي جەڭىسقوي،
بايلاۋلى ەمەس اقىل، وي.
ويلاعانى - ايت پەن توي،
ىرجىڭ-قىلجاڭ يت مىنەز.

سۇلۋ قىز بەن يا باتىر
بولماعان سوڭ ، ءتاڭىرى العىر،
شىعىپ كەتەر، يا قالعىر،
وعان اقىل - ارام بەز.

جاقسىعا ايتساڭ، جانى ەرىپ،
ۇعار كوڭىل شىن بەرىپ،
دەرتتى ىشىنە ەم كورىپ،
نەگە التىندى دەسىن جەز.

«وي، ءتاڭىر ايشىل» كەر ەسەك،
قۋلىق، سۇمدىق نە وسەك
بولماعان سوڭ، ءبىر ەسەپ -
مەيلى قامقا، مەيلى ءبوز.


You Might Also Like