ءجۇز جىل باقتى بولساڭ دا...
ءجۇز جىل باقتى بولساڭ دا،
الەمنەن اسىپ تولساڭ دا،
التىن تاققا قونساڭ دا،
ايرىلعان كۇنi – بiر كەيiس.

ءجۇز جىل ازاپ تارتساڭ دا،
اش-جالاڭاش قاتساڭ دا،
اباقتىدا جاتساڭ دا،
قۇتىلعان كۇنi ول – بەيiس.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما