ءومىر سىرىن كوزدەسەڭ...
ءومiر سىرىن كوزدەسەڭ،
جارعا شوقىن، جاننان بەز.
سىر قالاسىن iزدەسەڭ،
سىرلى سۇلۋ تامنان بەز.

بولات كiسەن – تاق ساعان،
تەمiر نوقتا – ب ا ق ساعان،
داۋلەتiڭ – ۋ ماقتاعان،
پايدا، ماقتان، مالدان بەز.

جاقىنىم، سىيلاس، جاتىم دەپ،
ەشكiمدi ايتپا حالقىم دەپ،
بiرiنەن-بiرi تارتىپ جەپ،
تالاسىپ جۇرگەن اڭنان بەز.

دۇنيە قۇمار ءوزiمشiل،
نۇر تابا الماس، انىق بiل.
جاردىڭ ءسوزiن قۇران قىل،
شاتاق دiن مەن زاڭنان بەز.

ءپان جامىلعان ءالiمدەر،
دiن جامىلعان ءزالiمدەر،
بەرە بەرسەڭ، ءبارiن جەر،
سول جالماۋىز پاڭنان بەز.

پايعامبار قىل اقىلدى،
سول تابادى ماقۇلدى،
اداسىپ ءالiم شاتىلدى،
ول شاتاسقان شاڭنان بەز.

قاراڭعىنى كورiپ قاس،
اراق iشiپ بولىپ ماس،
جار نۇرىمەن كوڭiلدi اش،
جايدارى جاققان شامنان بەز.

بۇل ناسيحات تىيماسا،
ويىڭا ءسوزiم سىيماسا،
داعدىنى كوڭiلiڭ قيماسا،
جالماۋىز بول دا، جاردان بەز.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما