قازاق تىلىندەگى بۋىنداردىڭ تۇرلەرى

ءسوزدىڭ بۋىن قۇرىلىمى: قازاق تىلىندەگى بۋىنداردىڭ تۇرلەرى

قازاق تىلىندەگى بۋىندار دىبىستاردىڭ توپتاسىپ، ءبىر عانا داۋىستى دىبىسپەن ايتىلۋىنان قۇرالادى. بۋىندار ءسوزدىڭ ايتىلۋ، جازىلۋ، دىبىستىق قۇرىلىمىن انىقتايدى. قازاق تىلىندە بۋىنداردىڭ بىرنەشە ءتۇرى بار: اشىق، تۇيىق جانە بىتەۋ بۋىندار.

اشىق بۋىن

اشىق بۋىن – داۋىستى دىبىسپەن اياقتالاتىن بۋىن. اشىق بۋىندار كوبىنەسە جەڭىل جانە سوزىلىڭقى ايتىلىپ، ءسوزدىڭ باسىندا، ورتاسىندا جانە سوڭىندا قولدانىلا الادى.

مىسالدار:

  • با-لا (با، لا)
  • قا-لا (قا، لا)
  • سا-را (سا، را)

تۇيىق بۋىن

تۇيىق بۋىن – داۋىسسىز دىبىسپەن اياقتالاتىن بۋىن. تۇيىق بۋىندار كوبىنەسە قىسقا جانە توقىراۋ ايتىلىپ، ءسوزدىڭ باسىندا نەمەسە ورتاسىندا قولدانىلادى، ءبىراق سوڭىندا سيرەك كەزدەسەدى.

مىسالدار:

  • قار (قار)
  • قۇرت (قۇرت)
  • ب ا ق (ب ا ق)

بىتەۋ بۋىن

بىتەۋ بۋىن – داۋىسسىز دىبىستارمەن باستالىپ، داۋىسسىز دىبىستارمەن اياقتالاتىن بۋىن. بىتەۋ بۋىندار ءسوزدىڭ قۇرىلىمىندا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ، ونىڭ ايقىن جانە ناقتى ايتىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى.

مىسالدار:

  • قال (قال)
  • كور (كور)
  • تۇر (تۇر)

بۋىنداردىڭ قىزمەتى مەن ماڭىزى

بۋىندار ءسوزدىڭ ايتىلۋ جانە جازىلۋ ءريتمىن انىقتايدى، سويلەمدە سوزدەردىڭ دۇرىس ءبولىنۋىن قامتاماسىز ەتەدى. دۇرىس بۋىنداۋ ءتىلدىڭ دىبىستىق زاڭدىلىقتارىن ساقتاۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى.

قورىتىندى

قازاق تىلىندەگى اشىق، تۇيىق جانە بىتەۋ بۋىنداردىڭ دۇرىس قولدانىلۋى ءتىلدىڭ دىبىستىق قۇرىلىمىن ساقتاپ، سوزدەردىڭ دۇرىس ايتىلۋى مەن جازىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى. بۋىنداردىڭ ارتۇرلىلىگى ءتىلدىڭ بايلىعىن كورسەتىپ، ونىڭ اۋەزدىلىگىن ارتتىرادى.

ۋىنداردىڭ تۇرلەرى قانداي؟

You Might Also Like