اشىق جانە تۇيىق بۋىن دەگەنىمىز نە؟

اشىق جانە تۇيىق بۋىن دەگەنىمىز نە؟

قازاق تىلىندەگى بۋىندار اشىق جانە تۇيىق بولىپ بولىنەدى. بۋىن ءسوز قۇرامىنداعى دىبىستاردىڭ توپتاسىپ، ءبىر نەمەسە بىرنەشە دىبىستىڭ ءبىر عانا داۋىستى دىبىسپەن ايتىلۋى ارقىلى انىقتالادى.

اشىق بۋىن

اشىق بۋىن دەگەنىمىز داۋىستى دىبىسپەن اياقتالاتىن بۋىن. اشىق بۋىندار كوبىنەسە جەڭىل جانە سوزىلىڭقى ايتىلىپ، ءسوزدىڭ باسىندا، ورتاسىندا جانە سوڭىندا قولدانىلا الادى.

مىسالدار:

  • با-لا (با، لا)
  • قا-لا (قا، لا)
  • سا-را (سا، را)

اشىق بۋىنداردا داۋىستى دىبىس بۋىننىڭ سوڭىندا كەلەدى، بۇل ونىڭ سوزىلىڭقى جانە انىق ەستىلۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.

تۇيىق بۋىن

تۇيىق بۋىن دەگەنىمىز داۋىسسىز دىبىسپەن اياقتالاتىن بۋىن. تۇيىق بۋىندار كوبىنەسە قىسقا جانە توقىراۋ ايتىلىپ، ءسوزدىڭ باسىندا نەمەسە ورتاسىندا قولدانىلادى، ءبىراق سوڭىندا سيرەك كەزدەسەدى.

مىسالدار:

  • قار (قار)
  • قۇرت (قۇرت)
  • ب ا ق (ب ا ق)

تۇيىق بۋىنداردا داۋىسسىز دىبىس بۋىننىڭ سوڭىندا كەلەدى، بۇل ونىڭ قىسقا جانە توقىراۋ ايتىلۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.

قورىتىندى

اشىق جانە تۇيىق بۋىنداردىڭ قازاق تىلىندە دۇرىس قولدانىلۋى ءتىلدىڭ دىبىستىق زاڭدىلىقتارىن ساقتاۋ ءۇشىن ماڭىزدى. اشىق بۋىندار ءسوزدىڭ جەڭىل جانە سوزىلىڭقى ايتىلۋىن قامتاماسىز ەتسە، تۇيىق بۋىندار ءسوزدىڭ توقىراۋ جانە قىسقا ايتىلۋىنا ىقپال ەتەدى.

You Might Also Like