قازاق تىلىندەگى داۋىسسىز دىبىستاردىڭ تۇرلەرى

قازاق تىلىندەگى داۋىسسىز دىبىستاردىڭ تۇرلەرى

قازاق تىلىندە داۋىسسىز دىبىستار سانى 25. داۋىسسىز دىبىستار ءوز كەزەگىندە بىرنەشە تۇرگە بولىنەدى: قاتاڭ، ۇياڭ جانە ءۇندى.

1. قاتاڭ داۋىسسىز دىبىستار

قاتاڭ داۋىسسىز دىبىستار ايتىلعاندا دىبىستاۋ مۇشەلەرىندە كەدەرگى كوپ بولىپ، دىبىس قاتتى شىعارىلادى. بۇل دىبىستارعا داۋىستى دىبىستار قوسىلمايدى.

 • پ
 • ف
 • ك
 • ق
 • ت
 • س
 • ش
 • ح
 • س
 • چ

2. ۇياڭ داۋىسسىز دىبىستار

ۇياڭ داۋىسسىز دىبىستار ايتىلعاندا دىبىستاۋ مۇشەلەرىندە كەدەرگى از بولىپ، دىبىس جۇمساقتاۋ شىعارىلادى. بۇل دىبىستاردا داۋىستىلاردىڭ ەلەمەنتتەرى بار.

 • ب
 • ۆ
 • گ
 • ع
 • د
 • ز
 • ج

3. ءۇندى داۋىسسىز دىبىستار

ءۇندى داۋىسسىز دىبىستار ايتىلعاندا دىبىستاۋ مۇشەلەرىندە كەدەرگى بولمايدى، دىبىس ەركىن شىعارىلادى. بۇل دىبىستار داۋىستىلار سياقتى جۇمساق ايتىلادى.

 • م
 • ن
 • ڭ
 • ل
 • ر
 • ي
 • ۋ

داۋىسسىز دىبىستاردىڭ قولدانىلۋى

داۋىسسىز دىبىستار قازاق ءتىلىنىڭ ءسوز قۇرامىندا ءارتۇرلى ورىنداردا كەزدەسەدى. ولار ءسوزدىڭ باسىندا، ورتاسىندا جانە سوڭىندا قولدانىلادى. بۇل دىبىستاردىڭ دۇرىس ايتىلۋى مەن جازىلۋى قازاق ءتىلىن مەڭگەرۋدىڭ ماڭىزدى اسپەكتىلەرىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى.

You Might Also Like