بەيىس، دوزاق مولدا ايتقان سياقتى ەمەس...
بەيiس، دوزاق مولدا ايتقان سياقتى ەمەس،
اقىلدى ادام ونى انىق سونداي دەمەس.
قۇرساقتاعى بالاعا وسى ءومiردi
ۇقتىر دەسە، ايتار ەڭ قانداي كەڭەس؟
سول سياقتى مىسال عوي ۇقتىرۋعا،
ءدال وسىنداي قىز قۇشىپ، جەمiس جەمەس.
بiراق قاتتى قۋانىش نە كەيiس بار،
دالەلiم – ۇجدان، زۇلىم بار تەتەلەس.
سوندىقتان بiر تەكسەرۋ بولماي قويماس،
مۇنىمدى ءادiلەتپەن ويلا دا شەش.
ەگەر قۇداي بارلىعى انىق بولسا،
تەڭ بولماس اق جۇرەك پەن سۇم زالالكەس.
بۇل سوزگە كۇندەي اشىق دالەلiم كوپ،
نە دiنمەن، نە اقىلمەن قىلساڭ دا ەگەس.
سوقىر ويلى، ءوزiمشiل بiر ەزۋگە
قانشا عىلىم بiلسە دە كiرە المايدى ەس.
 


You Might Also Like