بەيىستە بار سۇلۋ جار...
«بەيiستە بار سۇلۋ جار،
ءمىنسiز تازا حور قىزدار،
راحات بەرەر بال كاۋسار»،–
دەيدi بiزدiڭ مولدالار.

ايتادى دا بۇل ءسوزدi،
اراقتان تىيدى ول بiزدi،
«سۇيمە،– دەيدi،– بiر قىزدى»،–
مولدەكەمنiڭ جىنى بار.

كاۋسارىڭ راحات بەرمەسە،
ماس قىلماي iشتi كەرنەسە،
حوردى اسىق بوپ كورمەسە،
نەسiن ماقتاپ قىلدىڭ زار؟

كاۋسارى بولسا اراقتاي،
حور قىزى بولسا قاراقتاي،
قويماس پا ەدi جاراتپاي،
بەيiسكە ونداي ارام ءنار.

قىزىنا اسىق بولماسا،
ماستىقپەن كوڭiل تولماسا،
كوكەيiمە قونباسا،
بەيiسiڭ ماعان – مۇز بەن قار.

مولدەكە-اۋ، ولاي ەمەس قوي،
قىز قۇشىپ، جەمiس جەمەس قوي،
مىسالمەن ايتقان كەڭەس قوي،
ءتاپسiرلەۋگە ميىڭ تار.

وت ەمەس قوي دوزاق تا،
دۇنيە iسi جوق و جاقتا،
بارامىز عوي قوناققا،
سوندا انىقتاپ بايقالار.

جالىقپاس، بiتپەس راحات بار،
ازابى وتتان قيىن، تار،
ءناپسiگە ەرگەن مولدالار،
قىز قۇشۋعا تىم قۇمار.


You Might Also Like