ەرىنشەك
ەرiنشەكتەن – سالاقتىق،
سالاقتىقتان – ناداندىق.
بiرiنەن-بiرi تۋادى،
جوعالار ءسۇيتiپ ادامدىق.

ەرiنشەك تازا جۇرە الماس،
كiرi-قوڭىن جۋا الماس.
حارەكەت جوق، عىلىم جوق،
ءوز بويىنان ۇيالماس.

جۇرەيiن دەسەڭ، تۇرعىزاp،
توسەككە مويىن بۇرعىزار.
«انالار دا ءجۇر عوي»،– دەپ،
بiرەۋدi مىسال قىلعىزار.

تۇرايىن دەسەڭ، جاتقىزار،
بۋىندى ءسۇيتiپ قاتقىزار.
ورىندى iسكە كiرگiزبەي،
نە بولسا سونى شاتقىزار.

«مەن ەمەس پە سابىرىڭ،
جانىڭا تىنىش تامىرىڭ،
اسىقپا‚ – دەپ الدايدى،–
قازۋلى ما‚ – دەپ‚ – قابىرىڭ؟»

«قۇدايدىڭ‚ – دەيدi‚ – كۇنi كوپ،
اسىققان iستiڭ مiنi كوپ.
از عانا راحات قىلساڭشى،
Iستەرسiڭ ەرتەڭ مۇنى‚ – دەپ.

– وسىمەن-اق جۇرە caل‚
مىنا بiر جەرگە-اق كiرە سال.
بiر جىرىمىڭ ءۇزiلسە،
قانجىعاڭمەن iلە سال.

تارامىس قايدا، بiز قايدا‚
اسىعىستان نە پايدا.
تiگiپ الا قويارسىڭ،
بiز تابىلعان بiر جايدا».

ورازا، ناماز كەلەدى،
وعان دا اقىل بەرەدى.
كەشىرەر دەپ قۇدايىڭ،
راحىمەتى كۇشتى دەپ ەدى.

شاقىرماي-اق قوي ازاندى،
كەشەدى قۇداي جازاڭدى.
جاي وقىساڭ بولماي ما،
كەتىرە بەرمەي مازاڭدى.

سونىمەن قالساڭ الدانىپ،
ۇمتىلماساڭ قامدانىپ،
جالقاۋدىڭ ق ۇلى بولعانىڭ،
جاتپاق ءۇشiن جالدانىپ.

شارۋا دا كوپ باسىڭدا،
كوندiرۋ كەرەك جاسىڭدا.
قىلايىن دەسەڭ حاراكەت،
ەرiنشەك وتىر قاسىندا.

جانە ايتادى اقىلدى،
قىسىپ قويار تاقىمدى:
«تiلiمدi الساڭ، تەك وتىر،
مەنiڭ ءسوزiم ماقۇل-دى.

جاس باسىڭنان اپتىقپا،
كiرە بەرمە بوقتىققا.
ءومiر ءوزi-اق بەرەدi،
تاعدىرعا قارسى سوقتىقپا.

قۇلاق قويساڭ ءسوزiمە،
پايدا ايتامىن ءوزiڭە.
ارقالاتپا بەينەتتi
قىزىق كورەر كەزiڭە.

بەينەتكە جانىڭ شىداي ما،
وسى ءسوزiم ۇناي ما؟
پەندەسiن اشتان ءولتiرمەس،
قارسى بولما قۇدايعا».

مۇنىڭ ءسوزi ماقۇل دەپ،
ايتقانى دۇرىس اقىل دەپ،
حارەكەتسiز كەتكەنiڭ،
جاي iزدەرمiن اقىر دەپ.

بۇل ءسوزدi ۇعىپ جاس كەتتi،
Iشiپ الىپ ماس كەتتi.
بار كەرەكتەن ايرىلىپ،
ەرiنشەك دەگەن قاس كەتتi.

ەرiنشەكتiڭ قاقپانى،
كورiنبەي كوزگە جاتقانى.
بiرەۋ وعان iلiنسە،
ونى قۇداي اتقانى.

Iس قىلدىرماس ەسەلi –
ەڭ بiلiمنiڭ كەسەلi.
كiرسە، بويدان شىعۋ جوق،
كۇن سايىن وسەر بەس ەلi.

توبەنi ءسۇيتiپ تەسەدi،
ورنىققان سايىن وسەدi.
عيبادات جوق، ونەر جوق،
ءبارiنiڭ جولىن كەسەدi.

داۋلاسساڭ جەلدەي ەسەدi،
ءوزi ايتىپ، ءوزi شەشەدi.
Yيiر بولعان كiسiلەر،
جان تىنىشتىق دەسەدi.

جان تىنىشتىق بۇل ەمەس،
جان دەنەنiڭ ق ۇلى ەمەس.
ءوزiڭ بايلاپ بەرەسiڭ،
جان جۇمىسى ول ەمەس.


You Might Also Like